Yrke juristlingvist

Juristlingvister tolkar och översätter juridiska dokument från ett språk till ett annat. De analyserar materialet juridiskt och hjälper att förstå innehållets tekniska detaljer när de uttrycks i andra språk.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rättslig terminologi

  De särskilda termer och fraser som används inom det rättsliga området.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Rättsutredning

  Metoder och förfaranden för utredning i rättsliga frågor, till exempel förordningar, och olika tillvägagångssätt för analys och insamling av källor samt kunskap om hur man anpassar utredningsmetoden i ett specifikt fall för att få fram den information som eftersöks.

 • Lingvistik

  Det vetenskapliga studiet av språk och dess tre aspekter: språkets form, språkets mening och kontextuellt språk.

Färdigheter

 • Analysera rättsliga bevis

  Analysera bevis, såsom bevisning i brottmål, rättslig dokumentation i ett ärende, eller annan dokumentation som kan betraktas som bevis, för att tillägna sig en tydlig bild av ärendet och nå fram till lösningar.

 • Sammanställa rättsliga handlingar

  Sammanställa och samla in rättsliga handlingar från ett specifikt fall för att bistå vid en utredning eller inför en domstolsförhandling, på ett sätt som överensstämmer med lagar och förordningar och som säkerställer att register förs på rätt sätt.

 • Säkerställa konsekvens vid översättning av text till flera målspråk

  Säkerställa konsekvens och bibehållande av textens innebörd på de olika målspråk till vilka verk har översatts.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Förbättra översatta texter

  Se över, läsa och förbättra mänskliga eller maskinöversättningar. Sträva efter att förbättra översättningarnas korrekthet och kvalitet.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • översätta texter

  Översätta text från ett språk till ett annat, bevara den ursprungliga textens innebörd och nyanser, utan att lägga till, ändra eller utelämna något och undvika att uttrycka personliga känslor och åsikter.

 • Följa kvalitetsstandarder för översättning

  Uppfylla överenskomna standarder såsom Europastandard EN 15038 och ISO 17100 för att säkerställa att kraven på leverantörer av språktjänster uppfylls och för att garantera enhetlighet.

 • översätta språkliga begrepp

  Översätta ett språk till ett annat. Se till att ord och uttryck överensstämmer med motsvarande ord och uttryck på andra språk samt se till att den ursprungliga textens budskap och nyanser bevaras i måltexten.

 • Utföra datorstödd översättning

  Stödja språköversättningsprocessen genom användning av datorstödd översättning (CAT).

Source: Sisyphus ODB