Yrke jurysamordnare

Jurysamordnare hjälper advokater att förbereda rättegångar genom att undersöka jurymedlemmarna. De bistår vid utarbetande av prövningsstrategier, analyserar juryns beteende under en rättegång och ger jurister råd i straffrättsliga förfaranden. De hjälper även till att förbereda vittnen och lägga fram argument.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hantering av rättsfall

  De rättsliga förfarandena från ett måls början till dess slut, till exempel dokumentation som måste utarbetas och hanteras, de personer som deltar i olika skeden av ärendet och de krav som måste vara uppfyllda innan ärendet kan avslutas.

 • Domstolsförfaranden

  De förordningar som gäller under ett domstolsförfarande och under en domstolsförhandling, samt hur dessa förfaranden inträffar.

Färdigheter

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Ge råd om rättegångsstrategier

  Ge råd till advokater eller andra domstolstjänstemän vid förberedelserna inför en rättegång genom att hjälpa dem att utarbeta rättsliga argument, utforska juryn och domaren samt ge råd om strategiska beslut som kan bidra till ett resultat efter kundens önskemål.

 • Kommunicera med jury

  Kommunicera med juryn i en domstolsförhandling för att se till att de är lämpliga för jurytjänstgöring, ska kunna förhålla sig opartisk och fatta välgrundade beslut, och se till att de informeras om målet och känner till domstolsförfarandena.

 • Tillämpa kunskaper om mänskligt beteende

  Tillämpa principer som rör gruppbeteende, tendenser i samhället och verkan av samhällsdynamik.

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

 • Sammanställa rättsliga handlingar

  Sammanställa och samla in rättsliga handlingar från ett specifikt fall för att bistå vid en utredning eller inför en domstolsförhandling, på ett sätt som överensstämmer med lagar och förordningar och som säkerställer att register förs på rätt sätt.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Tillhandahålla juridisk rådgivning

  Ge råd till klienter så att deras agerande är förenligt med lagstiftningen samt säkerställa att de agerar mest fördelaktigt sett till deras situation och särskilda fall, till exempel genom att tillhandahålla information, dokumentation eller handlingsråd i händelse av att klienten vill vidta rättsliga åtgärder eller om rättsliga åtgärder vidtas mot klienten.

Source: Sisyphus ODB