Yrke könsbestämmare för fjäderfä

Könsbestämmare för fjäderfä är specialister som arbetar på fjäderfäanläggningar där de bestämmer fåglars kön för att skilja mellan hanar och honor. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

 • Urvalsprinciper för lantbrukets djur

  Urvalskriterier för boskap och fastställande av djurklass.  

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

Färdigheter

 • Interagera med djur på ett säkert sätt

  Säkerställa ett säkert och humant samspel med djuret för att undvika faktorer som inverkar negativt på dess beteende. Detta inbegriper användning av humana hjälpmedel/utrustning för träning samt att förklara deras användning för ägare/skötare, för att se till att de används på ett lämpligt sätt och att djurets välbefinnande skyddas.

 • Könsbestämma djur

  Fastställa ett djurs kön.

 • Hantera djurhygien

  Planera och använda lämpliga hygienåtgärder för att förebygga överföring av sjukdomar och säkerställa en effektiv allmän hygien. Upprätthålla och följa hygienrutiner och hygienföreskrifter vid arbete med djur, meddela hygienkontroller och protokoll till andra. Hantera säkert bortskaffande av avfall i enlighet med destinations- och lokala bestämmelser.

 • Välja ut lantbrukets djur

  Märka, sortera och separera djur efter ändamål och destination med hänsyn till djurets tillstånd och relevant lagstiftning

 • Fånga fjäderfän

  Fånga fjäderfä för undersökning, hantering eller förflyttning.

Source: Sisyphus ODB