Yrke kemitekniker

Kemitekniker övervakar kemiska processer och genomför test för att analysera kemiska ämnen för tillverkning eller forskningsändamål. De arbetar i laboratorier eller produktionsanläggningar där de hjälper kemister i deras arbete. Kemitekniker utför laboratoriearbeten, testar kemiska ämnen, analyserar data och rapporterar om sitt arbete.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

 • Kemiska produkter

  Kemiska produkter, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och regelmässiga krav.

 • Grundkemikalier

  Produktion och egenskaper av organiska grundkemikalier såsom etanol, metanol och bensen samt oorganiska grundkemikalier såsom syre, kväve och väte.

Färdigheter

 • Bearbeta data

  Mata in information i ett system för datalagring och dataåtkomst med hjälp av bland annat skanning, manuell inskrivning via tangentbord eller elektronisk dataöverföring för att bearbeta stora mängder data.

 • Använda utrustning för kemisk analys

  Använda laboratorieutrustning, till exempel utrustning för atomabsorption, pH-mätare och konduktivitetsmätare eller saltspraykammare.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Utföra kemiska experiment

  Utföra kemiska experiment för att testa olika produkter och ämnen för att dra slutsatser om produktens bärkraft och reproducerbarhet.

 • Sköta inspektion av kemiska processer

  Sköta inspektion av kemiska processer och se till att inspektionsresultaten dokumenteras, att inspektionsförfarandena är välskrivna och att kontrollistorna uppdateras.

 • Styra kemiska reaktioner

  Styra reaktionen genom att justera ång- och kylventiler så att reaktionen ligger inom de angivna gränserna för explosionsskydd.

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Analysera kemiska substanser

  Studera och testa kemiska ämnen för att analysera deras sammansättning och egenskaper.

 • Förbättra kemiska processer

  Samla in de data som krävs för att göra förbättringar eller förändringar av kemiska processer. Utveckla nya industriella processer, utforma nya processanläggningar/utrustning eller ändra befintliga sådana.

 • Flytta kemikalier

  Överföra den kemiska blandningen från blandningstanken till förvaringstanken genom att vrida på ventilerna.

 • Blanda kemikalier

  Blanda kemiska ämnen på ett säkert sätt enligt recept genom att tillämpa rätt dosering.

 • Underhålla laboratorieutrustning

  Rena laboratorieartiklar av glas och annan utrustning efter användning samt leta efter skador eller korrosion för att säkerställa att de fungerar som de ska.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • Kontakta forskare

  Lyssna, svara och upprätta en smidig kommunikation med forskare för att extrapolera deras resultat och information till ett varierat utbud av tillämpningar, inbegripet inom näringsliv och industri.

 • Arbeta med kemikalier

  Hantera kemikalier och välja ut särskilda kemikalier för vissa processer. Känna till de reaktioner som är en följd av att de kombineras.

 • Sköta förfarande för kemiska tester

  Hantera förfaranden som ska användas vid kemiska tester genom att utforma dem och utföra tester i enlighet med förfarandena.

 • Hantera kemikalier

  Hantera kemikalier på ett säkert sätt, använda dem effektivt och se till att inga skador drabbar miljön.

 • övervaka kemiska processer

  Kontrollera att kemiska processer överensstämmer med kraven och övervaka alla indikatorer eller varningssignaler som ges av instrument såsom registreringsinstrument, flödesmätare och panellampor.

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

Source: Sisyphus ODB