Yrke kennelföreståndare

Kennelföreståndare har hand om den dagliga verksamheten inom en kennel. De ser till att de sällskapsdjur som hålls i kennlar hanteras och sköts på rätt sätt. Kennelföreståndare utövar tillsyn över personalen och håller kontakt med djurägarna när de lämnar in eller hämtar sina djur.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Djurs anatomi

  Studien av djurens kroppsdelar, deras struktur och dynamiska förhållanden, på en nivå som krävs för den specifika placeringen.

 • Djurs fysiologi

  Studiet av den mekaniska, fysiska, bioelektriska och biokemiska funktionen hos djur, deras organ och celler.

 • Utfodring

  Aspekter av hur olika djurarter utfodras och ges vatten. Olika typer av djurfoder, kvalitetskriterier för foder och metoder för att utfodra och ge vatten till djur.

 • Djurs beteende

  Djurens naturliga beteendemönster, d.v.s. hur ett normalt och onormalt beteende kan uttryckas med hänsyn till art, miljö, samspel mellan människa och djur och yrke.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

Färdigheter

 • Leda arbete

  Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

 • Ansvara för uppgiftsschema

  Upprätthålla en översikt över alla inkommande uppgifter för att prioritera uppgifter, planera deras genomförande och integrera nya uppgifter allteftersom de uppstår.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Värna hälsa och säkerhet vid hantering av djur

  Värna djurs och djurskötares hälsa och välbefinnande.

 • Beställa varor

  Efterfråga produkter från relevanta leverantörer för att få lämpliga och lönsamma produkter att köpa.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • Ge anvisningar om hantering av djur

  Ge personal inom djurvård information om hur djuret ska behandlas och om djurets matvanor, näringsbehov, hälsotillstånd och övriga behov.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Arbeta med veterinärer

  Samråda med veterinärer och bistå dem vid undersökning och omvårdnad av djur.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Råda kunder om omvårdnad av sällskapsdjur

  Ge information till kunder om utfodring och omvårdnad av sällskapsdjur, lämpliga foderval, vaccinationsbehov osv.

 • övervaka djurskyddet

  Övervaka djurs fysiska tillstånd och beteende och rapportera eventuella problem eller oväntade förändringar, inbegripet tecken på hälsa eller ohälsa, utseende, tillstånd för djurens bostadsutrymmen, intag av livsmedel och vatten samt miljöförhållanden.

 • Bedöma djurs beteende

  Observera och utvärdera djurens beteende för att arbeta med dem på ett säkert sätt och upptäcka avvikelser från normala beteenden som visar att hälsa och välbefinnande riskeras.

Source: Sisyphus ODB