Yrke kiropraktor, specialist

Kiropraktorer (specialist) har avancerade kunskaper och insikt i ett visst område av kiropraktik samt har utvecklat komplexa färdigheter för beslutsfattande och klinisk kompetens inom ramen för kiropraktoryrket. De kan ha genomgått en avancerad utbildning för att erhålla nödvändiga färdigheter, kompetenser och kvalifikationer. De arbetar inom olika särskilda områden, t.ex. utbildning, funktionell neurologi, ortopedi, pediatrik, forskning, radiologi och idrott.  

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rehabilitering

  Metoder och förfaranden för att hjälpa sjuka eller skadade personer att återställa förlorade färdigheter och kontroll och bli självständiga igen.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Geriatrik

  Geriatrik är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Neuroanatomi

  Nervsystemets olika delar.

 • Klinisk bakteriologi

  Klinisk bakteriologi är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Biomekanik

  Användning av mekaniska metoder för att förstå biologiska organismers funktion och struktur.

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Medicinsk informationsteknik

  Processer och verktyg för analys och spridning av medicinska data med hjälp av datoriserade system.

 • Ledning av hälso- och sjukvårdspersonal

  Ledningsuppgifter och ansvarsområden inom hälso- och sjukvård.

 • Neurologi

  Neurologi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Barn- och ungdomsmedicin

  Barn- och ungdomsmedicin (eller pediatrik) är en medicinsk specialitet som anges i direktiv 2005/36/EG.

 • Psykologi

  Människans beteende och prestationsförmåga med individuella skillnader i fråga om förmåga, personlighet, intressen, lärande och motivation.

 • Ortopedi

  Ortopedi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Obstetrik och gynekologi

  Obstetrik och gynekologi är en medicinsk specialitet som anges i direktiv 2005/36/EG.

 • Internmedicin

  Internmedicin är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

Färdigheter

 • Utbilda om sjukdomsförebyggande insatser

  Erbjuda evidensbaserad rådgivning om förebyggande av ohälsa, informera och ge råd till individer och deras vårdare om förebyggande av ohälsa och/eller ge råd om hur deras miljö och hälsotillstånd kan förbättras. Ge råd om identifiering av risker som leder till ohälsa och hjälp att höja patienternas motståndskraft genom förebyggande strategier och strategier för tidigt ingripande.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Tolka medicinska resultat

  Tolka, integrera och tillämpa resultaten av diagnostisk bildframställning, laboratorietester och andra undersökningar som en del av bedömningen av patienten, i samråd med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Utarbeta planer i samband med patientutskrivning

  I tillämpliga fall organisera planeringen av utskrivning inom en rad olika hälso- och sjukvårdsmiljöer genom att kommunicera effektivt och se till att klienter och vårdpersonal deltar i beslutsprocessen.

 • Hantera kliniska risker

  Förbättra kvaliteten och säkerheten inom hälso- och sjukvård, med särskild tonvikt på att identifiera de omständigheter som medför att patienter, deras familjer och vårdare, personal, studenter och andra löper risk att drabbas av skada och agera för att förebygga eller kontrollera dessa risker.

 • Ställa kiropraktiska diagnoser

  Tillhandahålla en korrekt arbetsdiagnos/differentialdiagnos och en lämplig tvärdisciplinär behandling/förvaltningsplan genom att utföra en lämplig intervju, arbeta med patienter för att identifiera fysiska problem och svårigheter till följd av sjukdom, skador, funktionshinder eller åldrande och genom att utföra en lämplig/specifik fysisk, neurologisk och ortopedisk undersökning.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Tillhandahålla information om effekter av kiropraktisk behandling

  Tillhandahålla information om behandlingseffekter och eventuella inneboende risker för klienten och se till att klienten förstår informationen, samt agera i enlighet med etiska principer och lokala/nationella riktlinjer i situationer när klienten inte har förmåga att förstå informationen.

 • Utarbeta planer i samband med vårdövertagande

  Organisera vårdövertagande mellan olika hälso- och sjukvårdsmiljöer i tillämpliga fall, kommunicera effektivt och se till att patienten/kunden och vårdarna deltar i beslutsprocessen.

 • Utöva ledarskap

  Leda och påverka andra för att främja och bidra till policyutveckling, opinionsbildning, utvidgning av gränser och strategier på olika nivåer.

 • Tillhandahålla klinisk kiropraktisk neurologi

  Tillämpa avancerade kunskaper, färdigheter och kompetens inom klinisk neurologi på kiropraktiska tekniker och principer i syfte att ge patienter specialiserad kiropraktisk omvårdnad enligt en säker, kliniskt adekvat och mycket professionell standard.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Använda avancerade kliniska färdigheter

  Använda avancerade kliniska färdigheter i specifika sammanhang efter särskild utbildning för att tillgodose kundens behov.

 • Registrera patienters framsteg i förhållande till behandling

  Registrera framsteg i patientens svar på en behandling genom att observera, lyssna och mäta resultaten.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Tillhandahålla kiropraktisk behandling för mödrar

  Tillämpa kiropraktiska tekniker och principer för att ge vård till gravida kvinnor med säkra, kliniskt lämpliga och höga yrkesmässiga standarder.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Tillhandahålla behandlingsstrategier för hälsorisker

  Identifiera möjliga behandlingsprotokoll för människors hälsa i en viss gemenskap i fall som t.ex. infektionssjukdomar med stora konsekvenser på global nivå.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Följa regler för hälsa, välbefinnande och säkerhet

  Följa och tillämpa de viktigaste aspekterna av policyer och rutiner för hälsa, välbefinnande och säkerhet, i enlighet med arbetsgivarens policyer. Rapportera de hälso- och säkerhetsrisker som har identifierats och följa lämpliga förfaranden om en olycka eller skada skulle inträffa.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Bidra till rehabiliteringsprocessen

  Bidra till rehabiliteringsprocessen för att förbättra verksamhet, funktion och deltagande, med hjälp av en personcentrerad och evidensbaserad strategi.

 • Leda kiropraktisk personal

  Rekrytera, utbilda och leda kiropraktisk personal inom enheten och vårdteamet och säkerställa en kliniskt effektiv service till alla patienter som remitteras till enheten.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Mäta den tillhandahållna tjänstens effekt

  Använda en problemlösningsstrategi för att utveckla och mäta rekommendationer för att förbättra kvaliteten på yrkesutövningen i allt mer oförutsägbara sammanhang och bidra till förändringar och utveckling inom yrket eller tjänsten på lokal, regional eller nationell nivå.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Handleda kiropraktikstudenter

  Handleda kiropraktikstudenter på arbetsplatsen och dela egna erfarenheter med dem, träna dem så att de kan prestera bra på arbetsplatsen.

 • Samla in allmänna uppgifter om patienter

  Samla in kvalitativa och kvantitativa uppgifter om vårdanvändaren, hjälpa till vid ifyllande av frågeformuläret om befintligt och tidigare hälsotillstånd och registrera de åtgärder/tester som utförs av den behandlande läkaren.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Bedriva hälsorelaterad forskning

  Bedriva forskning om hälsofrågor och meddela resultat muntligen, genom offentliga presentationer eller genom att skriva rapporter och andra publikationer.

 • Verka för hälsa

  Verka för att främja hälsa och välbefinnande och förebygga sjukdom för klienters och yrkeskategorins räkning för att förbättra hälsan i samhället, folkhälsa och befolkningshälsa.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Främja hälso- och säkerhetsriktlinjer inom hälso- och sjukvården

  Främja efterlevnad av lokala, regionala, nationella och europeiska lagar, principer, riktlinjer och protokoll om hälsa och säkerhet.

 • Remittera patienter

  Remittera till andra yrkeskategorier på grundval av vårdtagarens krav och behov, särskilt när det finns ett uppenbart behov av ytterligare hälsodiagnostik eller insatser.

 • Tillhandahålla kiropraktisk behandling för barn

  Tillämpa specialistkunskaper, färdigheter och kompetens inom kiropraktiska tekniker och principer för att ge vård till ungdomar, barn och småbarn enligt en säker och kliniskt lämplig yrkesstandard.

 • Förskriva hälsovårdsprodukter

  Förskriva hälsovårdsprodukter, om de anges, för terapeutisk verkan, anpassade till kundens behov och i enlighet med evidensbaserade rutiner, nationella och praktiska protokoll och inom ramen för praxis.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Tillhandahålla utbildningsstöd inom hälso- och sjukvård

  Ge nödvändigt stöd för att underlätta inlärningen för kunder, vårdare, studenter, jämnåriga, stödarbetare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal genom att bedöma inlärarens utvecklingsbehov och preferenser, planera överenskomna formella och informella inlärningsresultat och leverera material som underlättar inlärning och utveckling.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Använda klinisk kiropraktisk kompetens inom idrotten

  Tillämpa specialistkunskaper, färdigheter och kompetens inom kiropraktiska tekniker och principer för att tillhandahålla vård av alla slags idrottsskador enligt en säker, kliniskt lämplig och mycket professionell standard, med förmågan att interagera, samordna och vara en del av idrottsvårdsteamet.

 • Utforma en behandlingsplan

  Utforma en behandlingsplan och utvärderingsmetod (analys) utifrån insamlade data efter bedömning med hjälp av en klinisk resonemangsprocess.

 • Utveckla terapeutiska relationer

  Upprätthålla den individuella terapeutiska relationen för att utveckla individens medfödda läkningskapacitet, för att uppnå ett aktivt samarbete inom hälsoutbildningen och läkningsprocessen och för att maximera potentialen för sunda förändringar.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Genomföra kiropraktiska undersökningar

  Genomföra kiropraktiska undersökningar med uppgifter som samlats in i form av fysiska undersökningar, processer för utvärdering av objektiva anatomiska undersökningar genom användning av observationer, palpation, perkussion och auskultation, kiropraktisk undersökning och information från andra relevanta källor.

 • Använda kognitiva beteendebehandlingstekniker

  Använda kognitiva beteendebehandlingstekniker på personer vars behandling inbegriper kognitiv omskolning, hantering av dysfunktionella känslor, missanpassade beteenden samt kognitiva processer och kognitivt innehåll genom olika systematiska förfaranden.

 • Triagera patienter

  I samarbete med annan hälso- och sjukvårdspersonal bidra till vårdprioriteringsprocessen genom att fördela patienter till lämpligaste hanteringsrutt baserat på deras tillstånd.

 • Informera beslutsfattare om hälsorelaterade utmaningar

  Ge nyttig information om vårdyrken för att se till att politiska beslut fattas till förmån för olika samhällsgrupper.

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

Source: Sisyphus ODB