Yrke kiropraktor

Kiropraktorer ansvarar för diagnos, behandling och förebyggande av störningar relaterade till det neuromuskuloskeletala systemet och effekterna av dessa störningar på den allmänna hälsan. De är oberoende primärvårdsspecialister.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Strålningsfysik inom hälso- och sjukvården

  Strålningsfysik inom konventionell medicinsk radiologi, datortomografi, MRT, ultraljud och diagnostisk nukleärmedicin samt deras principer, t.ex. tillämpningsområden, indikationer, kontraindikationer, begränsningar och strålningsrisker.

 • Neurologi

  Neurologi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Ortopediska behandlingsalternativ

  Kunskap om lämpliga tillgängliga icke-operativa och operativa behandlingsalternativ för vanliga ortopediska tillstånd och skador, fördelar och begränsningar med de olika behandlingarna samt eventuella biverkningar eller komplikationer som behandlingarna kan medföra.

 • Internmedicin

  Internmedicin är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Obstetrik och gynekologi

  Obstetrik och gynekologi är en medicinsk specialitet som anges i direktiv 2005/36/EG.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Evidensbaserad medicin

  Allmänna principer, metoder och koncept för vetenskaplig forskning och grundläggande statistik inom sjukvården. Den vetenskapliga bakgrunden till patologi och teorier om utformningen av hypoteser och problemlösning.

 • Neuropatologi

  De sätt på vilka perifera och centrala nervsystemet reagerar på tumörer, infektioner eller inflammation samt immunmedierade mekanismer.

 • Rehabilitering

  Metoder och förfaranden för att hjälpa sjuka eller skadade personer att återställa förlorade färdigheter och kontroll och bli självständiga igen.

 • Ortopedi

  Ortopedi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Psykologi

  Människans beteende och prestationsförmåga med individuella skillnader i fråga om förmåga, personlighet, intressen, lärande och motivation.

 • Endokrina sjukdomar

  Endokrinologi är en medicinsk specialitet som nämns i EU-direktiv 2005/36/EG.

 • Muskuloskeletal anatomi

  Människans muskuloskeletala system som består av skelettet, muskler, brosk, senor, leder och övrig bindväv som stödjer och binder samman vävnader och organ. De primära funktionerna av människans muskuloskeletala system, t.ex. att stödja kroppen, möjliggöra rörelse och skydda viktiga organ.

 • Ledning av hälso- och sjukvårdspersonal

  Ledningsuppgifter och ansvarsområden inom hälso- och sjukvård.

 • Rehabilitering av alla organsystem

  Principer för fysikalisk medicin och rehabilitering av alla organsystem i samband med sjukgymnastik.

 • Sociologi

  Gruppbeteende och gruppdynamik, samhälleliga tendenser och influenser, mänsklig migration, etnicitet, kulturer och deras historia och ursprung.

 • Strålningspåverkan på människokroppen

  Hur enskilda kroppsdelar påverkas mer specifikt vid exponering för olika typer av strålningskällor.

 • Integrerade behandlingssätt för kroppen

  Indikationer, kontraindikationer och modifieringar av rehabiliteringsmetoder samt andra manuella metoder och behandlingssätt baserat på olika tillstånd och situationer.

 • Klinisk bakteriologi

  Klinisk bakteriologi är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Träningsfysiologi

  Effekterna av träning på patologi och hur träning kan förmildra eller vända sjukdomsförlopp.

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Epidemiologi

  Den medicinska gren som hanterar förekomst, spridning och kontroll av sjukdomar. Sjukdomsetiologi, överföring, utredning av utbrott och jämförelser av behandlingseffekter.

 • Biomekanik

  Användning av mekaniska metoder för att förstå biologiska organismers funktion och struktur.

 • Neuroanatomi

  Nervsystemets olika delar.

 • Kinetik

  Studiet av rörelser och deras orsaker.

 • Barn- och ungdomsmedicin

  Barn- och ungdomsmedicin (eller pediatrik) är en medicinsk specialitet som anges i direktiv 2005/36/EG.

 • Ortopediska tillstånd

  Fysiologi, patofysiologi, patologi och naturhistoria om vanliga ortopediska förhållanden och skador.

 • Medicinsk informationsteknik

  Processer och verktyg för analys och spridning av medicinska data med hjälp av datoriserade system.

 • Geriatrik

  Geriatrik är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Neurofysiologi

  Den medicinska specialitet som avser undersökning av nervsystemets funktioner.

 • Klinisk kemi

  Klinisk kemi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Kinesiologi

  Studier av människors rörelser, prestation och funktion, vetenskaperna inom biomekanik, anatomi, fysiologi och neurovetenskap.

Färdigheter

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Använda tekniker för att öka patientens motivation

  Med hjälp av ändamålsenliga metoder och förfaranden stärka patientens motivation till förändring och övertyga hen om att behandling kan hjälpa.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Remittera patienter

  Remittera till andra yrkeskategorier på grundval av vårdtagarens krav och behov, särskilt när det finns ett uppenbart behov av ytterligare hälsodiagnostik eller insatser.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Mäta den tillhandahållna tjänstens effekt

  Använda en problemlösningsstrategi för att utveckla och mäta rekommendationer för att förbättra kvaliteten på yrkesutövningen i allt mer oförutsägbara sammanhang och bidra till förändringar och utveckling inom yrket eller tjänsten på lokal, regional eller nationell nivå.

 • Ställa kiropraktiska diagnoser

  Tillhandahålla en korrekt arbetsdiagnos/differentialdiagnos och en lämplig tvärdisciplinär behandling/förvaltningsplan genom att utföra en lämplig intervju, arbeta med patienter för att identifiera fysiska problem och svårigheter till följd av sjukdom, skador, funktionshinder eller åldrande och genom att utföra en lämplig/specifik fysisk, neurologisk och ortopedisk undersökning.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Verka för hälsa

  Verka för att främja hälsa och välbefinnande och förebygga sjukdom för klienters och yrkeskategorins räkning för att förbättra hälsan i samhället, folkhälsa och befolkningshälsa.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Utöva ledarskap

  Leda och påverka andra för att främja och bidra till policyutveckling, opinionsbildning, utvidgning av gränser och strategier på olika nivåer.

 • Applicera stöd för ryggradsjustering

  Applicera stöd, t.ex. korsett, remmar, band, bandage och skoinlägg för att behandla och lindra patientens smärta.

 • Utföra neurologiska undersökningar

  Se till att skaffa grundlig information om patientens neurologiska utveckling och göra en partiell neurologisk bedömning genom observation i fall som inbegriper icke-samarbetsvilliga patienter.

 • Arbeta med en mängd olika hälsotillstånd

  Hantera diverse hälsotillstånd, ingripa i akut, kronisk, förebyggande, palliativ och akutvård.

 • Utföra ortopediska undersökningar

  Utföra, tolka och rapporterar resultaten av en ortopedisk undersökning av axel, armbåge, handled och hand, ryggrad, bäcken och höft, knä, fot och fotled.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Visa affärssinne

  Vidta lämpliga åtgärder i en företagsmiljö för att maximera det möjliga resultatet från varje situation.

 • Utföra fysiska undersökningar

  Utföra fysisk undersökning av vårdanvändare, söka tecken på dysfunktion och nedsatt funktion samt analysera patientens system, kroppshållning, ryggrad och reflexer.

 • Utforma en behandlingsplan

  Utforma en behandlingsplan och utvärderingsmetod (analys) utifrån insamlade data efter bedömning med hjälp av en klinisk resonemangsprocess.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Ge personcentrerad vård

  Behandla individer som partner vid planering, utveckling och bedömning av vård för att se till att den uppfyller deras behov. Placera dem och deras vårdare i centrum vid alla beslut.

 • Utvärdera kiropraktisk behandling

  Utvärdera kiropraktiska behandlingar på grundval av en ny bedömning av kundens svar på behandlingen.

 • Sköta kiropraktisk yrkesutrustning

  Se till att kiropraktisk yrkesutrustning på enheten/kontoret hålls i gott fungerande skick och att den underhålls regelbundet i enlighet med den nationella lagstiftningen.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Förskriva hälsovårdsprodukter

  Förskriva hälsovårdsprodukter, om de anges, för terapeutisk verkan, anpassade till kundens behov och i enlighet med evidensbaserade rutiner, nationella och praktiska protokoll och inom ramen för praxis.

 • Handleda kiropraktikstudenter

  Handleda kiropraktikstudenter på arbetsplatsen och dela egna erfarenheter med dem, träna dem så att de kan prestera bra på arbetsplatsen.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Behandla akut smärta

  Behandla patienter med akut smärta och tillbörligen lindra smärtan.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Göra uppföljning efter kirurgi

  Göra uppföljning efter kirurgi för att utvärdera behovet av snabbare återhämtning.

 • Registrera patienters framsteg i förhållande till behandling

  Registrera framsteg i patientens svar på en behandling genom att observera, lyssna och mäta resultaten.

 • Leda kiropraktisk personal

  Rekrytera, utbilda och leda kiropraktisk personal inom enheten och vårdteamet och säkerställa en kliniskt effektiv service till alla patienter som remitteras till enheten.

 • Analysera röntgenbilder

  Analysera röntgenbilder för att identifiera källan till patienternas svårigheter och tolka resultaten.

 • Utföra kliniska neurofysiologiska undersökningar

  Utföra kliniska neurofysiologiska undersökningar, dvs. en utökning av den neurologiska konsultationen, som har syftet att verifiera eller utesluta kliniska misstankar samt ge en exakt angivelse av en lesions plats, typ och grad samt avslöja kliniskt osäkra, tysta eller ej misstänkta avvikelser.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Göra en undersökning

  Bedöma patientens fysiska tillstånd med beaktande av detaljerad information om tidigare skador, kirurgi, allmän hälsa, resurser och livsstil.

 • Tolka medicinska bilder

  Analysera medicinska bilder för att diagnostisera sjukdomar och skador.

 • Ge råd om rehabiliteringsövningar

  Utbildning och rådgivning om rehabiliteringsövningar för att stödja långsiktig återhämtning, undervisning om lämpliga metoder för att trygga hälsan.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Utbilda om skadeförebyggande insatser

  Informera och ge råd till patienter och deras vårdnadshavare om hur man förebygger skador och sjukdomar och förbättrar rådande förhållanden.

 • Tillhandahålla information om medicinering

  Ge patienter information om medicinering, eventuella biverkningar och kontraindikationer.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Hantera medicinsk avbildningsutrustning

  Ta fram medicinska bilder av hög kvalitet med hjälp av tekniskt avancerad medicinsk avbildningsutrustning, t.ex. CT (datortomografi), MRT (magnetisk resonanstomografi), mobila röntgenapparater, ultraljud, nukleärmedicin med PET och SPECT.

 • Bedriva klinisk kiropraktisk forskning

  Bedriva forskningsverksamhet, t.ex. forskningsrapporter, kritisk granskning, fallstudier, ledare, kommentarer och bokrecensioner, för att förbättra bevisunderlaget för kiropraktik och hjälpa kiropraktorer vid hantering av sina patienter.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Säkerställa korrekt hantering av tidsbokningar

  Inrätta ett lämpligt förfarande för att hantera bokningar, inbegripet rutiner för avbokningar och uteblivna besök.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Hantera kliniska risker

  Förbättra kvaliteten och säkerheten inom hälso- och sjukvård, med särskild tonvikt på att identifiera de omständigheter som medför att patienter, deras familjer och vårdare, personal, studenter och andra löper risk att drabbas av skada och agera för att förebygga eller kontrollera dessa risker.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Genomföra kiropraktiska undersökningar

  Genomföra kiropraktiska undersökningar med uppgifter som samlats in i form av fysiska undersökningar, processer för utvärdering av objektiva anatomiska undersökningar genom användning av observationer, palpation, perkussion och auskultation, kiropraktisk undersökning och information från andra relevanta källor.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Underhålla kiropraktisk utrustning

  Underhålla professionell kiropraktisk utrustning och serviceutrymmen för kiropraktik på enheten/kontoret, se till att den hålls i gott arbetsskick för kiropraktiska tjänster och underhållas regelbundet i enlighet med de krav som ställs i den nationella lagstiftningen.

 • Ordinera behandling för muskel- och skelettskador

  Ordinera icke-invasiva metoder mot skador, fixera benbrott med hjälp av , stödanordningar, spjälor och gips samt rekommendera terapeutiska övningar, medicinering och kosttillskott.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Samla in allmänna uppgifter om patienter

  Samla in kvalitativa och kvantitativa uppgifter om vårdanvändaren, hjälpa till vid ifyllande av frågeformuläret om befintligt och tidigare hälsotillstånd och registrera de åtgärder/tester som utförs av den behandlande läkaren.

 • Förbereda patienter för kirurgi

  Tilldela patienter det bästa behandlingsområdet för sina tillstånd, i enlighet med kirurgiprioriteringen.

 • Tillhandahålla stabiliserande vård i akutsituationer

  Tillhandahålla omfattande, omedelbar och stabiliserande vård i en akutsituation, t.ex. akuta hjärt- och kärlsjukdomar och andningsproblem samt förgiftningsfall och katastrofer, oberoende av var akutsituationen uppstår, med hjälp av teknik som hjärt-lungräddning, första hjälpen vid flera samtidiga skador och svåra skador samt katastrofmedicin.

 • Utföra massageterapi

  Utföra massageterapi för att lindra patientens smärta med hjälp av olika specialtekniker.

 • Hjälpa patienter med rehabilitering

  Hjälpa till att utveckla och återställa patientens kroppssystem, deras neuromuskulära, muskuloskeletala, kardiovaskulära och respiratoriska system genom att assistera dem i rehabiliteringsprocessen.

 • Främja hälso- och säkerhetsriktlinjer inom hälso- och sjukvården

  Främja efterlevnad av lokala, regionala, nationella och europeiska lagar, principer, riktlinjer och protokoll om hälsa och säkerhet.

 • Tillhandahålla utbildningsstöd inom hälso- och sjukvård

  Ge nödvändigt stöd för att underlätta inlärningen för kunder, vårdare, studenter, jämnåriga, stödarbetare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal genom att bedöma inlärarens utvecklingsbehov och preferenser, planera överenskomna formella och informella inlärningsresultat och leverera material som underlättar inlärning och utveckling.

 • Tolka resultat från medicinska undersökningar

  Tolka resultaten från en patients sjukdomshistoria, kliniska prov, röntgenundersökning och andra diagnostiska tester och förfaranden.

 • Ge råd till patienter om hälso- och livsstilsfrågor

  Ge råd till patienter om frågor som rör hälsa och livsstil, t.ex. motion, kost och sömnvanor.

 • Diagnostisera muskel- och skelettsjukdomar

  Identifiera patientens ortopediska skador såsom benbrott, dislokation, ligamentskada, stukning och spänningsskada, senskada, muskelbristning, diskbråck, ischias, värk i ländryggen, skolios, artrit och osteoporos, bentumörer, muskeldystrofi och cerebral pares, klumpfot och ojämn benlängd, anomalier i fingrar och tår samt tillväxtanomalier.

 • Bedöma remitterade patienter

  Bedöma hälso- och sjukvårdsbrukare som remitteras från andra medicinska specialområden.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Triagera patienter

  I samarbete med annan hälso- och sjukvårdspersonal bidra till vårdprioriteringsprocessen genom att fördela patienter till lämpligaste hanteringsrutt baserat på deras tillstånd.

 • Följa organisationens etiska regler

  Följa organisatoriska europeiska och regionala standarder och etiska regler, förstå organisationens och de gemensamma avtalens motiv och tillämpa denna medvetenhet.

 • Bidra till rehabiliteringsprocessen

  Bidra till rehabiliteringsprocessen för att förbättra verksamhet, funktion och deltagande, med hjälp av en personcentrerad och evidensbaserad strategi.

 • Föra behandlingsjournaler

  Föra noggranna register och lämna in rapporter om föreskriven behandling eller medicinering.

 • Genomföra hälsofrämjande insatser inom specialistvården

  Fastställa behov av hälsofrämjande insatser och utbildning för patienter inom specialistområdet och vid behov utarbeta och genomföra strategier.

 • Tillhandahålla information om effekter av kiropraktisk behandling

  Tillhandahålla information om behandlingseffekter och eventuella inneboende risker för klienten och se till att klienten förstår informationen, samt agera i enlighet med etiska principer och lokala/nationella riktlinjer i situationer när klienten inte har förmåga att förstå informationen.

 • Bidra till hög kvalitet inom fysioterapi

  Delta i verksamhet som främjar kvalitet, särskilt när det gäller inköp och utvärdering av utrustning, resurser, säker förvaring och hantering av leveranser.

 • Tolka medicinska resultat

  Tolka, integrera och tillämpa resultaten av diagnostisk bildframställning, laboratorietester och andra undersökningar som en del av bedömningen av patienten, i samråd med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Uppföra sig väl gentemot patienter

  Få patienterna att känna sig bekväma och tala med dem i en trevlig ton.

 • Sköta inrättningens infektionskontroll

  Genomföra en rad åtgärder för att förebygga och kontrollera infektioner, utarbeta och fastställa förfaranden och strategier för hälsa och säkerhet.

 • Utarbeta planer i samband med patientutskrivning

  I tillämpliga fall organisera planeringen av utskrivning inom en rad olika hälso- och sjukvårdsmiljöer genom att kommunicera effektivt och se till att klienter och vårdpersonal deltar i beslutsprocessen.

 • Ge råd om graviditet

  Ge patienter råd om normala förändringar under graviditet, tillhandahålla råd om kost, läkemedelseffekter och andra livsstilsförändringar.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Ordinera behandling i samband med kirurgiska ingrepp

  Ordinera behandling före och efter kirurgiskt ingrepp, t.ex. lugnande medel, kost, antibiotika samt förberedelse och behandling av patientens område för kirurgiskt ingrepp.

 • Efterbearbeta medicinska bilder

  Utföra efterbearbetning av medicinska bilder eller utveckla röntgenfilmer, kontrollera bearbetade bilder för att avgöra om ytterligare vård behövs.

 • Skriva rapporter om neurologiska undersökningar

  Lämna en skriftlig rapport till den remitterande läkaren för varje prov som tagits, med tolkning.

 • Utföra kiropraktiska undersökningar

  Utföra, tolka och rapportera resultaten av fysiska kiropraktiska undersökningar som eventuellt inbegriper en undersökning av patientens ryggrad och kroppshållning och i förekommande fall identifiera orsaken till obehag eller smärta.

 • Följa regler för hälsa, välbefinnande och säkerhet

  Följa och tillämpa de viktigaste aspekterna av policyer och rutiner för hälsa, välbefinnande och säkerhet, i enlighet med arbetsgivarens policyer. Rapportera de hälso- och säkerhetsrisker som har identifierats och följa lämpliga förfaranden om en olycka eller skada skulle inträffa.

 • Tillhandahålla behandling av rörelseorganen

  Tillhandahålla behandling av rörelseorganen, vilket innebär justering av en patients ryggrad och andra leder, främst för hand.

 • Informera beslutsfattare om hälsorelaterade utmaningar

  Ge nyttig information om vårdyrken för att se till att politiska beslut fattas till förmån för olika samhällsgrupper.

 • Ta upp folkhälsorelaterade frågor

  Främja sunda rutiner och beteenden som syftar till att hålla befolkningen frisk.

 • Följa patienters framsteg i förhållande till behandling

  Observera och rapportera om hur användare av hälso- och sjukvård svarar på medicinsk behandling, övervaka deras framsteg eller försämring på daglig basis och ändra behandlingsförfarandena när så är nödvändigt.

 • Utarbeta planer i samband med vårdövertagande

  Organisera vårdövertagande mellan olika hälso- och sjukvårdsmiljöer i tillämpliga fall, kommunicera effektivt och se till att patienten/kunden och vårdarna deltar i beslutsprocessen.

 • Tillhandahålla behandlingsstrategier för hälsorisker

  Identifiera möjliga behandlingsprotokoll för människors hälsa i en viss gemenskap i fall som t.ex. infektionssjukdomar med stora konsekvenser på global nivå.

 • Utveckla kiropraktiska behandlingsplaner

  Utveckla en ny behandlingsplan för kiropraktik och se över befintliga komponenter såsom manuell behandling, manuell behandling av mjukvävnad och annan vävnad, terapeutiskt rörelseintervall, rehabiliteringsträning och användning av teknisk utrustning (ultraljud, traktion, metoder som bygger på elektricitet och ljus).

 • Iaktta journalföringsstandard för kiropraktik

  Säkerställa en god standard vid journalföring av alla aktiviteter som rör patienter, i synnerhet kiropraktikpatienter.

 • Tillämpa specifika manuella kiropraktiska tekniker

  Sträva efter att minska smärtan orsakad av neuromuskulär dysfunktion genom att tillämpa specifika justeringar av muskelvävnad och leder och/eller allmän manipulering/mobilisering.

 • Utbilda om sjukdomsförebyggande insatser

  Erbjuda evidensbaserad rådgivning om förebyggande av ohälsa, informera och ge råd till individer och deras vårdare om förebyggande av ohälsa och/eller ge råd om hur deras miljö och hälsotillstånd kan förbättras. Ge råd om identifiering av risker som leder till ohälsa och hjälp att höja patienternas motståndskraft genom förebyggande strategier och strategier för tidigt ingripande.

 • Utveckla terapeutiska relationer

  Upprätthålla den individuella terapeutiska relationen för att utveckla individens medfödda läkningskapacitet, för att uppnå ett aktivt samarbete inom hälsoutbildningen och läkningsprocessen och för att maximera potentialen för sunda förändringar.

 • Hantera ärenden på ett effektivt sätt

  Hantera ett antal patienter inom en viss tid och sträva efter att tillhandahålla optimal hälso- och sjukvård.

Source: Sisyphus ODB