Yrke kläckeriansvarig vid vattenbruk

Kläckeriansvariga vid vattenbruk planerar, styr och samordnar produktionen vid storskalig vattenbruksverksamhet för uppfödning av fisk och skaldjur genom att utarbeta strategier för vattenbruksodling med hjälp av olika typer av reproduktionsteknik. De hanterar de odlade arternas reproduktion och tidiga livsstadier. De utövar tillsyn över inkubation samt tekniker för tidig utfodring och uppfödning av de odlade arterna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Planktonproduktion

  Metoder, egenskaper och utrustning som används för odling av växtplankton, mikroalger och levande byten som t.ex. hjuldjur eller Artemia med avancerad teknik.

 • Fortplantningsteknik för vattenbruk

  De tekniker som används för att stimulera fortplantningslek, lek i bon och kramning med lämpliga metoder för särskilda arter av fisk, blötdjur, kräftdjur och andra arter. Miljömässig kontroll av leken, användning av hormoner för att framkalla fortplantning och identifiering av avelsbestånd genom genetiskt urval.

 • Program för genetiskt urval

  De metoder som används för att planera och genomföra ett genetiskt urvalsprogram för utvalda arter av fisk, blötdjur, kräftdjur och andra arter.

 • Licensregler

  De krav och regler som måste vara uppfyllda för ett tillstånd eller en licens.

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

 • Fiskars anatomi

  Studie av fiskarters form eller morfologi.

 • Sanitetsåtgärder för kläckningsanläggningar för vattenbruk

  Standarder för sanitet och hygien som är nödvändiga för en effektiv bekämpning av svampar och andra parasiter under intensiva odlingsförhållanden.

 • Identifiering och klassificering av fisk

  De processer som gör det möjligt att identifiera och klassificera fisk.

Färdigheter

 • Planera utfodringsscheman för akvatiska resurser

  Vidta lämpliga åtgärder för att tillse akvatiska resurser inom utfodringsscheman, beakta uppfödningsbegränsningar, upprätta fiskutfodringsscheman, kontrollera djurens utfodringsbeteende och använda datoriserade fodersystem.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Leverera akvatiska produkter enligt kundspecifikationer

  Leverera akvatiska produkter enligt kundspecifikationer och med fullständig förståelse av kundens krav.

 • Bedöma larvers ätbeteende

  Övervaka ätbeteenden för att besluta om fodersammansättning, avvänja larver från levande byten och övergå till torrfoder eller pellets.

 • Utarbeta en affärsplan för vattenbrukskläckeri

  Utarbeta och genomföra en affärsplan för vattenbrukskläckeriet

 • Inspektera vattenbruksutrustning

  Inspektera redskap och maskiner för vattenbruk för att se till att de fungerar korrekt.

 • Fatta tidskritiska beslut

  Eftersträva optimalt tidskritiskt beslutsfattande inom organisationen.

 • Schemalägga kläckerileveranser

  Schemalägga kläckerileveranser enligt fastställda prioriteringar.

 • Ansvara för vattenbruksanläggningar

  Ansvara för vattenbruksanläggningar och identifiera utrustningsbehov. Förstå ritningar, planer för vattenbruksutrustning och konstruktionsprinciper för olika inneslutningssystem.

 • Se till att saneringsrutiner följs

  Säkerställa standarder för sanering och hygien som är nödvändiga för en effektiv bekämpning av svampar och andra parasiter under intensiva odlingsförhållanden. Framställa oförorenad fisk och ägg genom strikta sanitära förfaranden och undvikande av fisk med bärarstatus. Övervaka isoleringen och identifieringen av medlet med särskilt immunantiserum.

 • Garantera hälsa och säkerhet för vattenbrukspersonal

  Se till att rutiner för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen fastställs och följs i alla vattenbruksanläggningar, inklusive vattenkassar. Se till att både personalen och allmänheten är informerade och att verksamheten utförs i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter.

 • Utarbeta förvaltningsplaner för att minska riskerna inom vattenbruk

  Utarbeta en förvaltningsplan för att minska riskerna för skadedjur, rovdjur och sjukdomar. Övervaka genomförandet av planen, särskilt sjukdomsförebyggande åtgärder, i hela vattenbruksanläggningen.

 • Leda arbetet med att fånga avelsdjur

  Planera och genomföra arbetet med att fånga förvildade avelsdjur och vid behov placera förvildade avelsdjur i karantän. Övervaka insamlingen av larver eller yngel från miljön. Kontrollera användningen av lämpliga metoder för de specifika arterna, dvs. fisk, blötdjur, kräftdjur eller andra arter.

 • Kontrollera den akvatiska produktionsmiljön

  Bedöma effekterna av biologiska förhållanden som alger och påväxt genom hantering av vattenintag, upptagningsområden och syreanvändning.

 • Bedöma miljöpåverkan av vattenbruksverksamhet

  Mäta miljöpåverkan av ett företags vattenbruk. Beakta faktorer som havs- och ytvattens kvalitet, fiskar och växters habitat, samt risker som rör luftkvalitet, lukt och buller.

 • Få odlade vattenbruksarter att släppa ifrån sig könsceller

  Få särskilda arter av odlad fisk, blötdjur, kräftdjur m.m. att släppa ifrån sig könsceller med hjälp av ändamålsenliga tekniker. Fastställa avelsbeståndets sexuella mognad med hjälp av ändamålsenliga dokumenterade tekniker för odlade arter av fisk, blötdjur och kräftdjur. Kontrollera avelsbeståndens yngelcykel. Använda hormoner för att framkalla fortplantning.

 • Hålla utbildning på plats i vattenbruksanläggningar

  Hålla utbildning på plats i vattenbruksanläggningar genom att ge instruktioner och demonstrera uppgifter. Tillhandahålla, genomföra och övervaka en utbildningsplan.

 • Kontrollera fisksjukdomar

  Identifiera symtom på fisksjukdomar. Vidta lämpliga åtgärder för att behandla eller eliminera diagnostiserade tillstånd.

 • Organisera arbetet

  Organisera, fördela och samordna gruppens medlemmar. Organisera produktionsprogram samt planera produktion och försäljning. Köpa material och utrustning. Förvalta varulagret.

 • Sköta ungdjursproduktionen på yngelavdelning

  Sköta ungdjursproduktionen på yngelavdelning med hjälp av avancerad täthetsproduktionsteknik.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Förvalta beståndsproduktion av akvatiska resurser

  Upprätta en tabell över beståndsproduktion och en foderbudget (utfodring, tillväxt, biomassa, dödlighet, FCR, skörd). Övervaka och upprätthålla beståndsproduktionen.

Source: Sisyphus ODB