Yrke klimatolog

Klimatologer undersöker de genomsnittliga väder- och klimatförändringarna ur ett långsiktigt perspektiv. De forskar om och analyserar historiska väderförhållanden för att prognostisera trender i klimatförhållanden, t.ex. temperaturförändringar, global uppvärmning eller regionala väderförhållanden. De använder sig av dessa rön för att ge råd om miljöpolicyer, byggverksamhet, jordbruksprojekt och samhällsfrågor.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken forskning, rådgivning

 • Annat inom teknik
 • Avdelningschef, F&U
 • Bakteriolog
 • Biolog
 • Biotekniker
 • Civilingenjör
 • Epidemiolog
 • Fysiker
 • Fysiker, alla övriga
 • Geograf
 • Geolog
 • Kemist
 • Klimatolog
 • Klinisk forskningsassistent
 • Metallurgist
 • Meteorolog
 • Miljöinspektör
 • Miljötekniker
 • Samhällsvetare, övrigt
 • Skatterådgivare
 • Sociolog

Kunskap

 • Meteorologi

  Det vetenskapliga område som studerar atmosfären, atmosfäriska fenomen och atmosfäriska effekter på vädret.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Klimatologi

  Det vetenskapliga ämnesområde som behandlar forskning kring genomsnittliga väderförhållanden under en viss tidsperiod och hur de påverkar jordens natur.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Vetenskaplig modellering

  Vetenskaplig verksamhet som består i att välja de relevanta aspekterna av en situation och som syftar till att representera fysiska processer, empiriska ändamål och fenomen för att möjliggöra bättre förståelse, visualisering eller kvantifiering, och för att möjliggöra simulering som visar hur detta specifika ämne skulle fungera under givna omständigheter.

Färdigheter

 • Ge råd om väderfrågor

  På grundval av väderprognoser ge råd till företag inom olika branscher, till exempel jordbruk och skogsbruk, transport, medicin och entreprenad.

 • Använda mätinstrument

  Använda olika mätinstrument beroende på vilken egenskap som ska mätas. Använda olika instrument för att mäta längd, area, volym, hastighet, energi, kraft och annat.

 • Samla in väderrelaterade data

  Samla in data från satelliter, radar, fjärrsensorer och väderstationer för att få information om väderförhållanden och väderfenomen.

 • Utföra meteorologiska undersökningar

  Delta i forskningsaktiviteter om väderrelaterade förhållanden och fenomen; studera de fysiska och kemiska egenskaperna och processerna i atmosfären; presentera forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Använda databehandlingsteknik

  Samla in, bearbeta och analysera relevanta data och uppgifter, lagra och uppdatera data på rätt sätt samt illustrera siffror och data med hjälp av grafer och statistiska diagram.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Göra research om klimatprocesser

  Bedriva forskning om de karakteristiska händelser som inträffar i atmosfären under växelverkningar och förändringar av olika atmosfäriska komponenter och förhållanden.

Source: Sisyphus ODB