Yrke konstterapeut

Konstterapeuter hjälper patienter att övervinna psykiska och känslomässiga problem genom en konstnärlig process som återspeglar känslor. De fokuserar på patienter med olika problem såsom psykiska, psykologiska och beteendemässiga störningar för att underlätta självförståelse och medvetenhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Människans psykologiska utveckling

  Den psykologiska utvecklingen under de olika stadierna i en människas liv. Teorier om personlighetsutveckling, kulturell och miljömässig påverkan, mänskligt beteende inbegripet utvecklingskriser, funktionsnedsättning, exceptionellt beteende och beroendeframkallande beteende.

 • Psykologiska teorier

  Den historiska utvecklingen av rådgivning och psykologiska teorier samt framtidsperspektiven och strategierna för intervjuer och rådgivning.

 • Beteendeterapi

  Beteendeterapins egenskaper och grunder, vilken är inriktad på att förändra patienternas oönskade eller negativa beteenden. Detta involverar att studera det aktuella beteendet och hur man kan påverka detta.

 • Kognitiv psykologi

  Människans mentala processer som uppmärksamhetsförmåga, minne, språkanvändning, uppfattningsförmåga, problemlösning, kreativitet och tänkande.

 • Konstterapins teori

  Konstterapins historia och teori, händelser och utövare samt utvecklingen av konstterapi som behandlingsmetod, översikt av psykoterapiteorier som är relevanta för konstterapi, kreativitetsteorier och teoretiska grunder inom konstterapi.

 • Sociologi

  Gruppbeteende och gruppdynamik, samhälleliga tendenser och influenser, mänsklig migration, etnicitet, kulturer och deras historia och ursprung.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • Psykopatologi

  Kriterierna för psykiatrisk diagnostik, användning av klassificeringssystemet för sjukdomar och teorierna om psykopatologi. Indikatorer på funktionella och organiska störningar och typer av psykofarmakologiska läkemedel.

 • Praktiska tekniker inom konstterapi

  Den direkta erfarenheten av den terapeutiska nyttan och de psykologiska effekterna av konstprocesser och material, och den terapeutiska effekten av konst, vilket leder till att terapeutiska mål och interventionsstrategier fastställs.

 • Konst

  Den teori och de tekniker som krävs för att utforma, framställa och utföra bildkonstverk såsom teckning, målning, skulptur och andra konstformer.

Färdigheter

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Arbeta för att förebygga återfall

  Hjälpa patienten eller kunden att identifiera och förutse situationer med hög risk eller externa och interna utlösningsmekanismer. Hjälpa dem att utveckla bättre överlevnadsstrategier och beredskapsplaner i händelse av framtida svårigheter.

 • Behandla medicinska tillstånd med konstterapi

  Locka fram klienters naturliga förmåga att skapa konst för att öka deras fysiska, psykiska och emotionella välbefinnande, och behandla personer med utvecklingsförsening eller medicinska, inlärningsrelaterade, sociala eller psykologiska funktionsvariationer.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Utmana patientbeteende med konstterapi

  På ett konstruktivt sätt utmana patientens beteende, inställning och tänkesätt genom konstterapisessioner.

 • Utforma en modell för fallkonceptualisering för terapi

  Sammanställa en individuellt anpassad behandlingsplan i samarbete med individen, sträva efter att matcha hans eller hennes behov, situation och behandlingsmål för att maximera sannolikheten för terapeutisk framgång, beakta eventuella personliga, sociala och systematiska hinder som kan undergräva behandlingen.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Använda tekniker för att öka patientens motivation

  Med hjälp av ändamålsenliga metoder och förfaranden stärka patientens motivation till förändring och övertyga hen om att behandling kan hjälpa.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Uppmuntra patienter att utföra egenkontroller

  Uppmuntra hälso- och sjukvårdsanvändaren att utföra egenkontroller genom att utföra situationsanalyser och utvecklingsanalyser på egen hand. Hjälpa hälso- och sjukvårdsanvändaren att utveckla en viss grad av självkritik och egenanalys beträffande beteende, agerande, relationer och självmedvetenhet.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Utvärdera konstterapisessioner

  Utvärdera effektiviteten av konstterapisessioner för att bidra till planering av framtida sessioner.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Utarbeta behandlingsplaner för konstterapi

  Utarbeta en behandlingsplan för konstterapi utifrån möjliga strategier, till exempel teckning, måleri, skulptur och kollage, avsedd för patienter som spänner från unga barn till äldre människor, med beaktande av konstterapeutiska former som kan bidra till att tillgodose patienternas behov.

 • Använda konst i terapeutisk miljö

  Arbeta kreativt med olika patientgrupper i terapeutisk miljö.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Utbilda om sjukdomsförebyggande insatser

  Erbjuda evidensbaserad rådgivning om förebyggande av ohälsa, informera och ge råd till individer och deras vårdare om förebyggande av ohälsa och/eller ge råd om hur deras miljö och hälsotillstånd kan förbättras. Ge råd om identifiering av risker som leder till ohälsa och hjälp att höja patienternas motståndskraft genom förebyggande strategier och strategier för tidigt ingripande.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Remittera patienter

  Remittera till andra yrkeskategorier på grundval av vårdtagarens krav och behov, särskilt när det finns ett uppenbart behov av ytterligare hälsodiagnostik eller insatser.

 • Bevara vårdtagardatas konfidentialitet

  Följa och upprätthålla sekretessen för vårdbrukares sjukdoms- och behandlingsinformation.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Göra det möjligt för patienter att upptäcka konst

  Göra det möjligt för patienter att upptäcka och utforska konstverk och den konstnärliga processen.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Informera beslutsfattare om hälsorelaterade utmaningar

  Ge nyttig information om vårdyrken för att se till att politiska beslut fattas till förmån för olika samhällsgrupper.

 • Utarbeta utbildningsmaterial om konstterapi

  Utveckla utbildningsmaterial för att utbilda patienter, familjer, personal och allmänheten om konstterapi.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Schemalägga konstnärlig verksamhet

  Planera, utforma och underlätta schemaläggning av konstnärlig verksamhet för enskilda individer och grupper.

 • Ta emot remitterade patienter

  Ta emot remitterade patienter, såväl egenremitterade som sådana som har remitterats av andra yrkesutövare, till exempel lärare, psykologer, terapeuter och psykiatriker.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Bedöma patienters behandlingsbehov

  Observera och bedöma patientens beteende, attityder och känslor för att förstå om och hur deras behandlingsbehov kan tillgodoses med en viss typ av behandling, samla in och analysera information om hur patienten uppfattar, reagerar på och relaterar till konstnärlig stimuli. Relatera informationen till andra aspekter av patientens liv.

 • Utföra konstterapiinterventioner

  Behandla barn, ungdomar, vuxna, par och familjer inom sjukhusvård, öppenvård, delbehandlingsprogram och eftervård med konstterapiinterventioner, för att utforska muntlig, beteendemässig och konstnärlig kommunikation, behandlingsplanering, behandlingsstrategier och relationsdynamik.

Source: Sisyphus ODB