Yrke konsult, försäkringsrisker

Konsulter (försäkringsrisker) upprättar rapporter till försäkringsgivare. För detta ändamål genomför de undersökningar för att fastställa den potentiella finansiella risken för personliga produkter, fastigheter eller anläggningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Försäkringsprinciper

  Förstå principerna för försäkring, inbegripet tredje parts skulder, lager och faciliteter.

 • Försäkringslagstiftning

  Lagen och lagstiftningen om policyer för överföring av risker eller förluster från en part (den försäkrade) till en annan (försäkringsgivaren) i utbyte mot en periodisk betalning. Detta omfattar reglering av försäkringsfordringar och försäkringsverksamhet.

 • Undersökningsmetoder

  Metoder för att identifiera en målgrupp, välja rätt undersökningsmetod och analysera uppgifter.

 • Försäkringstyper

  De olika befintliga typerna av strategier för överföring av risker eller förluster och deras egenskaper, t.ex. sjukförsäkring, bilförsäkring eller livförsäkring.

 • Försäkringsmatematik

  Reglerna för tillämpning av matematiska och statistiska metoder för att fastställa potentiella eller befintliga risker inom olika branscher, t.ex. finans- eller försäkringsverksamhet.

Färdigheter

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Utarbeta undersökningsrapporter

  Samla in analyserade data från undersökningen och upprätta en detaljerad rapport om undersökningens resultat.

 • Genomföra finansiella undersökningar

  Genomföra förfarandena för en finansiell undersökning från inledande formulering och sammanställning av frågorna, identifiering av målgruppen, hantering av undersökningsmetoden och verksamheten, hantering av behandling av insamlade data, till analys av resultaten.

 • Ge råd om riskhantering

  Ge råd om riskhanteringspolicyer och förebyggande strategier samt deras genomförande, med medvetenhet om olika slags risker för en viss organisation.

 • Bedöma skador

  Bedöma skador vid olyckor eller naturkatastrofer.

 • Analysera försäkringsrisk

  Analysera sannolikheten för och storleken på den risk som ska försäkras samt uppskatta värdet av kundens lösa eller fasta egendom.

Source: Sisyphus ODB