Yrke konsult, interkulturell kommunikation

Konsulter inom interkulturell kommunikation specialiserar sig på social interaktion mellan olika kulturer, ger råd till organisationer om internationell samverkan för att optimera deras resultat samt främjar samarbete och positiv samverkan med organisationer och privatpersoner från andra kulturer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Affärsprocesser

  Processer som en organisation tillämpar för att förbättra effektiviteten, sätta upp nya mål och uppnå målen på ett lönsamt och snabbt sätt.

 • Samrådsmetoder

  Metoder som används för att främja tydlig och öppen kommunikation och rådgivning mellan individer, samhällsgrupper eller statliga myndigheter, t.ex. diskussionsgrupper eller enskilda intervjuer.

Färdigheter

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Tillämpa kunskaper om mänskligt beteende

  Tillämpa principer som rör gruppbeteende, tendenser i samhället och verkan av samhällsdynamik.

 • Använda rådgivningsmetoder

  Ge råd till kunder i olika personliga eller yrkesmässiga frågor.

 • Studera kulturer

  Studera och internalisera en kultur som inte är din egen för att verkligen förstå dess traditioner, regler och hur den fungerar.

 • Visa interkulturell medvetenhet

  Visa aktning för kulturella skillnader genom att vidta åtgärder som underlättar positiv samverkan mellan internationella organisationer eller mellan grupper eller individer från olika kulturer samt främja integration i en gemenskap.

 • Underhålla interna kommunikationssystem

  Upprätthålla ett effektivt internt kommunikationssystem för anställda och avdelningschefer.

 • Genomföra operativa affärsplaner

  Genomföra den strategiska operativa affärsplanen för en organisation genom att engagera och delegera till andra, övervaka framsteg och göra anpassningar längs vägen. Utvärdera i vilken utsträckning de strategiska målen har uppnåtts, dra lärdomar, fira framgångar och lyfta fram människors bidrag.

 • övervaka sociologiska trender

  Kartlägga och utreda sociologiska trender och samhällsrörelser.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Ge råd om PR

  Ge råd till företag eller offentliga organisationer om förvaltning av och strategier för PR för att säkerställa effektiv kommunikation med målpubliken och korrekt överföring av information.

 • Analysera affärsprocesser

  Undersöka hur arbetsprocesserna bidrar till att uppnå affärsmålen samt övervaka deras effektivitet och produktivitet.

Source: Sisyphus ODB