Yrke konsult, it-forskning

Konsulter inom it-forskning bedriver riktad IKT-forskning och tillhandahåller slutrapporter till sina kunder. De använder även IKT-verktyg för att utforma enkäter, analysera resultat, skriva rapporter, presentera resultat och ge rekommendationer på grundval av undersökningsresultaten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Innovationsprocesser

  Teknik, modeller, metoder och strategier som bidrar till att främja innovation.

Färdigheter

 • Förnya IT

  Skapa och beskriva nya idéer för forskning och innovation inom informations- och kommunikationsteknik, jämföra ny teknik och nya trender samt planera utvecklingen av nya idéer.

 • Tillämpa dekonstruktion

  Använda teknik för att extrahera information eller demontera en IKT-komponent, en programvara eller ett system för att analysera, korrigera och montera ihop eller reproducera komponenten, programvaran eller systemet.

 • Bedriva kvalitativ forskning

  Samla in relevant information genom att tillämpa systematiska metoder som intervjuer, fokusgrupper, textanalys, observationer och fallstudier.

 • Planera forskningsprocess

  Utforma en plan över forskningsmetoder och tidsplaner för att säkerställa att forskningen kan utföras grundligt och effektivt och att målen kan uppnås inom en rimlig tid.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Skapa prototyp för lösningar för användarupplevelsen

  Projektera och ta fram modeller, prototyper och flöden för att testa lösningar för användarupplevelse (UX) eller samla in synpunkter från användare, kunder, partner eller intressenter.

 • Genomföra forskningsintervju

  Använd professionell forsknings- och intervjumetoder/-tekniker för att samla in relevanta data, fakta eller information för att få nya insikter och för att fullständigt förstå den intervjuade personens budskap.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Utföra forskningsverksamhet om IT-användare

  Utföra forskningsarbete, t.ex. rekrytering av deltagare, schemaläggning av uppgifter, insamling av empiriska data, dataanalys och utformning av material, för att bedöma användares interaktion med ett IKT-system, ett program eller en applikation.

 • Använda tekniker för användarcentrerad design

  Använda tekniker för design där slutanvändarnas behov, önskemål och begränsningar för en produkt, tjänst eller process ägnas stor uppmärksamhet i varje skede av designprocessen.

 • Tillhandahålla användardokumentation

  Utveckla och organisera spridningen av strukturerade dokument för att hjälpa personer som använder en viss produkt eller ett visst system, t.ex. skriftlig eller visuell information om ett ansökningssystem och hur det kan användas.

 • Studera litteratur i en fråga

  Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.

 • Bedriva akademisk forskning

  Planera akademisk forskning genom att formulera forskningsfrågan och bedriva empirisk forskning eller litteraturforskning för att undersöka sanningen i forskningsfrågan.

 • Söka på nätet

  Utföra en effektiv sökning på internet för att samla in relevant information och dela den med andra.

 • Tillhandahålla teknisk dokumentation

  Utarbeta dokumentation för befintliga och kommande produkter eller tjänster med en beskrivning av deras funktionalitet och sammansättning på ett sådant sätt att den är begriplig för en bred publik utan teknisk bakgrund och uppfyller fastställda krav och standarder. Uppdatera dokumentationen.

 • Utveckla programprototyp

  Skapa en första ofullständig eller preliminär version av en del av en programvara för att simulera vissa specifika aspekter av slutprodukten.

 • Interagera med användare för att samla in krav

  Kommunicera med användare för att identifiera deras krav och samla information om dessa. Definiera alla relevanta användarkrav och dokumentera dem på ett begripligt och logiskt sätt för vidare analys och förtydligande.

 • Bedriva kvantitativ forskning

  Genomföra en systematisk empirisk undersökning av observerbara fenomen med hjälp av statistiska, matematiska eller beräkningsrelaterade metoder.

 • Samråda med affärskunder

  Kommunicera med kunder i ett företags- eller affärsprojekt för att introducera nya idéer, få feedback och hitta lösningar på problem.

Source: Sisyphus ODB