Yrke konsult, sociala tjänster

Konsulter inom sociala tjänster bistår vid utarbetande av policyer och rutiner för program inom sociala tjänster. De undersöker program inom sociala tjänster och identifierar områden som kan förbättras samt bistår vid utarbetande av nya program. De fyller en rådgivande funktion hos organisationer för sociala tjänster.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rättsliga krav inom den sociala sektorn

  Lagstiftade krav och andra författningsregler inom den sociala sektorn.

 • Social rättvisa

  Utveckling av och principer för mänskliga rättigheter och social rättvisa och hur dessa ska tillämpas från fall till fall.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

Färdigheter

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Bevaka föreskrifter inom socialtjänsten

  Bevaka och analysera föreskrifter och riktlinjer samt ändringar av dessa för att bedöma hur de påverkar socialtjänstens arbete.

 • Kommunicera med socialtjänstbrukare

  Använda verbal, icke-verbal, skriftlig och elektronisk kommunikation. Ta hänsyn till de specifika behoven hos brukarna av sociala tjänster, deras egenskaper, förmågor, preferenser, ålder, utvecklingsstadium och kultur.

 • Ge råd om samhällstjänster

  Ge råd till samhällstjänstorganisationer om utarbetandet och genomförandet av planer för tillhandahållande av samhällstjänster, med fastställande av mål samt förvaltning av resurser och faciliteter.

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Utvärdera verkan av program inom socialt arbete

  Samla in data för att möjliggöra bedömning av ett programs inverkan på ett lokalsamhälle.

 • Påverka beslutsfattare i frågor som rör socialtjänsten

  Informera och ge råd till beslutsfattare genom att beskriva och tolka medborgarnas behov med målet att förbättra program och riktlinjer inom socialtjänsten.

 • Lägga fram förbättringsstrategier

  Identifiera bakomliggande orsaker till problem och lägga fram förslag till effektiva och långsiktiga lösningar.

 • Rapportera om social utveckling

  Rapportera resultat och slutsatser om samhällets sociala utveckling på ett begripligt sätt, och presentera dessa muntligen och skriftligen för en rad olika målgrupper från allmänheten till experter.

Source: Sisyphus ODB