Yrke konsumentvägledare

Konsumentvägledare hjälper konsumenter med reklamationer samt ger råd och information om konsumenträttigheter efter köp av produkter eller tjänster. De övervakar organisationer för att se till att konsumenträttigheterna respekteras och hjälper konsumenter att hantera tvister.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konsumenträtt

  Det rättsområde som reglerar förhållandet mellan konsumenter och varu- eller tjänsteföretag, inbegripet konsumentskydd och bestämmelser om otillbörliga affärsmetoder.

 • Kundservice

  Processer och principer relaterade till kunden, klienten, tjänsteanvändaren och till personliga tjänster; dessa kan inkludera rutiner för utvärdering av kundens eller tjänsteanvändarens nöjdhet.

 • Konsumentskydd

  Gällande lagstiftning om konsumenters rättigheter på marknaden.

Färdigheter

 • Arbeta med konflikthantering

  Ta ansvar för hanteringen av alla klagomål och tvister med empati och förståelse för att uppnå en lösning. Vara fullt medveten om alla protokoll och rutiner för socialt ansvar och kunna hantera problem med spelande på ett professionellt sätt med mognad och empati.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Ge råd om konsumenträttigheter

  Ge råd till konsumenter, återförsäljare och tjänsteleverantörer om lagstiftningen om konsumenträttigheter, vilka åtgärder konsumenterna kan vidta för att säkra att deras rättigheter respekteras, hur företagen kan förbättra efterlevnaden av konsumentlagstiftningen och det korrekta sättet att hantera tvister.

 • Undersöka klagomål kopplade till konsumentskydd

  Undersöka olyckor, incidenter och klagomål; fastställa om förfaranden för hälsa, säkerhet och konsumentskydd har följts.

 • Föra register över kundkontakter

  Registrering av uppgifter om förfrågningar, synpunkter och klagomål från kunder samt åtgärder som ska vidtas.

 • Kontrollera efterlevnaden av myndighetsföreskrifter

  Granska offentliga och privata organisationer för att säkerställa korrekt genomförande och efterlevnad av myndighetsföreskrifter som gäller för organisationen.

 • Förklara teknisk information

  Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.

 • Hantera konflikter

  Medla i konflikter och spända situationer genom att agera mellan parter, t.ex. tjänsteanvändare, andra viktiga såsom familjer och institutioner, och sträva efter att få till stånd en överenskommelse, försona och lösa problem.

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

Source: Sisyphus ODB