Yrke kontrollant, rullande materiel

Kontrollanter på området rullande materiel inspekterar godsvagnar och vagnar för att bedöma deras tekniska skick i grupper och innan de används för transporter. De kontrollerar teknisk utrustning, säkerställer fullständig och korrekt drift av rullande materiel samt upprättar erforderliga tekniska dokument och/eller checklistor. Beroende på arbetsorganisation är de även ansvariga för begränsade tillfälliga underhålls- eller utbytesarbeten och resultat av bromsprovningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

 • Hantering av driftstörningar inom järnväg

  Grundlig kunskap om förhållanden, orsaker och effekter av tågstörning eller urspårning och drift vid störningar, inklusive uppgifter som ska utföras samt verktyg som ska användas.

 • Elscheman

  Bildåtergivning av en elektrisk krets. Det visar kretsens komponenter som förenklade former samt ström- och signalanslutningar mellan enheterna. Det ger information om den relativa placeringen och arrangemanget av enheter och terminaler på anordningarna för att underlätta bygge eller underhåll av anordningen. Ett elschema används ofta för att lösa problem och för att se till att alla anslutningar har gjorts och att allt är på plats.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Egenskaper hos adhesionen mellan hjul och räl

  Ha grundlig kunskap om de fysiska krafter som påverkar interaktionen mellan hjul och räl, eventuella defekter i järnvägen, underhållsrutiner och kostnadseffekter.

 • Järnvägsinfrastruktur

  Djup förståelse för järnvägsinfrastrukturens egenskaper: järnvägsteknik, spårmätare, signalering på järnväg, järnvägsförbindelser, o.s.v.

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

Färdigheter

 • Föra register över rälsfel

  Sammanställa dokument och rapporter om typen av utredda rälsfel, felets läge på rälsen, plats osv.

 • Underhålla elutrustning

  Provning av elektrisk utrustning för felfunktioner. Ta hänsyn till säkerhetsåtgärder, företagsriktlinjer och lagstiftning om elektrisk utrustning. Rengöra, reparera och byta ut delar och anslutningar vid behov.

 • Vara uppdaterad om tillverkares villkor

  Hålla sig uppdaterad om tillverkares garantier och policyrutiner; kommunicera med fabriksrepresentanter.

 • Utreda järnvägsolyckor

  Genomföra utredningar av järnvägsolyckor. Ta hänsyn till de specifika omständigheterna kring olyckan och de faktiska eller potentiella följderna. Undersöka om olyckan ingår i en serie och undersöka om det finns risk för upprepning. Sträva efter att förbättra säkerheten.

 • Använda hydraulisk domkraft

  Använda hydraulisk domkraft eller lastbil för att transportera varor före eller efter paketförsäljning.

 • Upprätthålla regler rörande järnvägssäkerhet

  Främja och upprätthålla säkerhetsrutiner och EU-förordningar för att se till att järnvägssäkerheten upprätthålls och kontinuerligt förbättras med hänsyn till den europeiska lagstiftningens utveckling.

 • Skriva rapporter om järnvägsundersökningar

  När en utredning har avslutats upprättar järnvägsutredaren, i samråd med berörda parter inom branschen, säkerhetsmyndigheter, enskilda personer och andra parter som är inblandade i undersökningen, en rapport som sammanfattar undersökningsresultaten avsedd för personer som behöver relaterade rekommendationer.

 • Utföra inspektioner av järnvägsspår

  Planera och genomföra regelbundna inspektioner och utredningar av spårsystemet för att ge optimal täckning av järnvägsnätet i ett visst område. Inspektera aspekter som spåranpassning, terrängens egenskaper och förekomsten av diken, vallar och löst stenmaterial i nätet.

 • Upptäcka brister i räls

  Upptäcka inre brister i räls för att förhindra urspårningar.

 • Se till att järnvägsmaskiner genomgår underhåll

  Hålla rullande materiel i funktionsdugligt skick och underhålla järnvägsmaskiner.

 • Använda maskin för detektering av rälsfel

  Använda el-, diesel- eller ångdrivna lok för att upptäcka och identifiera rälsfel.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Säkerställa att den färdiga produkten uppfyller alla krav

  Säkerställa att färdiga produkter uppfyller eller överträffar företagets specifikationer.

 • Se till att ett mobilt elsystem är säkert

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder samtidigt som en tillfällig kraftdistribution tillhandahålls på ett oberoende sätt. Mäta och starta en anläggning.

 • Köra järnvägsfordon

  Köra järnvägsfordon eller annan järnvägsutrustning på ett kompetent och säkert sätt.

 • Testa maskin för detektering av rälsfel

  Utföra test av maskinen för detektering av rälsfel med hjälp av kretsprovare.

Source: Sisyphus ODB