Yrke kontrolltekniker, kalibrering

Kontrolltekniker (kalibrering) provar och kalibrerar elektrisk och elektronisk utrustning. De läser tekniska skisser och andra tekniska ritningar för att utarbeta provningsrutiner för varje produkt.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metrologi

  Metoder och teorier för mätningar i ett vetenskapligt sammanhang, inklusive internationellt godkända måttenheter, praktiskt genomförande av dessa mått och tolkning av mätningar.

 • Instrumentprestandaelement

  Element som anger eller påverkar instrumentets prestanda. En första indikation på instrumentets prestanda är dess noggrannhet eller precision, vilket kan mätas genom dess svarstider, upplösning och intervall. En andra indikation på prestanda är instrumentets tekniska prestanda, såsom dess effektnivå, den elektromagnetiska störningen och stötspänningen. En tredje indikation på prestanda är miljöfaktorer som kan påverka instrumentets prestanda, till exempel fuktighet, driftstemperaturer eller damm.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Standarder för elektronisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsnormer samt föreskrifter om användning och tillverkning av elektronisk utrustning och dess komponenter såsom halvledare och kretskort.

 • Bestämmelser för elektrisk utrustning

  De nationella och internationella regler som rör användning och tillverkning av elektrisk utrustning på fabriksgolvet. Dessa regler inbegriper bestämmelser och riktlinjer för bland annat allmän riskhantering, tillverkning av elektrisk utrustning, provning av elektrisk utrustning, installation av elektrisk utrustning, varningsmärkning och certifikat.

 • Kvalitetssäkringsförfaranden

  Förfaranden för besiktning av en produkt eller ett system för att säkerställa att den överensstämmer med specifikationer och krav.

Färdigheter

 • Kommunicera med andra avdelningar om testresultat

  Kommunicera med relevanta avdelningar om testrelaterad information, t.ex. provningsscheman, provningsstatistik och provningsresultat.

 • Rapportera om undermåliga tillverkningsmaterial

  Upprätthålla erforderliga företagsregister och -formulär för att rapportera eventuella undermåliga material eller tveksamma förhållanden avseende tillverkningsmaskiner och -utrustning.

 • Utveckla förebyggande underhållsrutiner för instrument

  Utveckla och uppgradera förebyggande underhållsförfaranden för komponenter, utrustning eller system.

 • Jämföra systemparametrar med referensvärden

  Se till att de mätbara faktorer som definierar driften av ett system uppfyller de förutbestämda normerna.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • Kalibrera elektroniska instrument

  Korrigera och justera tillförlitligheten hos ett elektroniskt instrument genom att mäta resultat och jämföra resultat med data i en referensapparat eller en uppsättning standardiserade resultat. Detta sker med regelbundna intervall som fastställs av tillverkaren och med hjälp av kalibreringsanordningar.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • Använda testutrustning

  Använda utrustning för att testa prestanda och drift av maskiner.

 • Tolka elscheman

  Läsa och förstå ritningar och elscheman, förstå tekniska instruktioner och tekniska manualer för montering av elektrisk utrustning samt ha kunskap om ellära och elektroniska komponenter.

 • Testa elektroniska enheter

  Testa elektroniska enheter med hjälp av lämplig utrustning. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vidta åtgärder vid behov.

 • Använda lantmäteriinstrument

  Använda och justera mätinstrument, t.ex. teodoliter och prismor, och andra elektroniska avståndsmätinstrument.

 • Mäta elektriska egenskaper

  Mäta spänning, ström, resistans eller andra elektriska egenskaper med hjälp av elektrisk mätutrustning, till exempel multimetrar, voltmetrar och amperemetrar.

 • Använda mätinstrument

  Använda olika mätinstrument beroende på vilken egenskap som ska mätas. Använda olika instrument för att mäta längd, area, volym, hastighet, energi, kraft och annat.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

Source: Sisyphus ODB