Yrke kosmolog

Kosmologer fokuserar på forskning om universum som helhet, inklusive dess ursprung, utveckling och slutliga öde. De använder verktyg och vetenskapliga instrument för att observera och studera andra galaxer och astronomiska objekt såsom stjärnor, svarta hål, planeter och andra himlakroppar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Astronomi

  Det vetenskapliga område som studerar fysik, kemi och utvecklingen av himlakroppar, t.ex. stjärnor, kometer och månar. Det undersöker även företeelser som inträffar utanför jordens atmosfär, t.ex. solstormar, kosmisk bakgrundsstrålning och gammastrålning.

 • Kvantmekanik

  Forskningsområde som rör undersökning av atomer och fotoner, i syfte att kvantifiera dessa partiklar.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Rymdteknik

  Teknisk disciplin som kombinerar olika tekniker och ingenjörsområden, t.ex. avionik, materialvetenskap och aerodynamik, för att utforma, utveckla och tillverka luftfartyg, rymdfarkoster, missiler och satelliter.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Kvantoptik

  Det område inom fysiken som kombinerar kvantfältsteori och fysisk optik.

Färdigheter

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Definiera himlakroppar

  Analysera data och bilder för att beräkna storlek, form, ljusstyrka och rörelse hos himlakroppar.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Analysera teleskopbilder

  Granska bilder som tas av teleskop för att studera fenomen och föremål utanför jordens atmosfär.

 • Analysera forskningsdata

  Samla in och analysera forskningsdata. Tolka dessa data i enlighet med särskilda standarder och perspektiv för att kunna kommentera dem.

 • Samla in data från experiment

  Samla in data som härrör från tillämpningen av vetenskapliga metoder såsom testmetoder, experimentell utformning eller mätningar.

 • Använda teleskop

  Ställa in och justera teleskop för att undersöka fenomen och föremål utanför jordens atmosfär.

 • Utföra vetenskaplig forskning i observatorium

  Bedriva forskning i en byggnad som är utrustad för observation av naturfenomen, särskilt i förhållande till himlakroppar.

 • Designa vetenskaplig utrustning

  Designa ny utrustning eller anpassa befintlig utrustning för att hjälpa forskare samla in och analysera data och prover.

 • Observera himlakroppar

  Studera stjärnor och planeters relativa lägen och rörelser genom att använda och tolka data från specialiserad programvara och publikationer, t.ex. efemerider.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

Source: Sisyphus ODB