Yrke kostnadsanalytiker

Kostnadsanalytiker förbereder regelbundna kostnader, budgetanalyser och rapporter för att bidra till den övergripande kostnadsplaneringen och prognosverksamheten i ett företag. De ser över och förenar viktiga balansräkningar och identifierar nya möjligheter till kostnadsbesparing.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Likviditetsförvaltning

  Teori och praktik i samband med hantering av likviditet i ett företag i syfte att underlätta uppfyllandet av skyldigheterna gentemot tredje part utan att äventyra företagets verksamhet eller att det leder till betydande förluster.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

 • Kostnadshantering

  Planering, övervakning och justering av kostnader och intäkter för ett företag i syfte att uppnå kostnadseffektivitet och tillräcklig kapacitet.

 • Förfaranden vid ekonomiavdelning

  Processer, arbetsuppgifter, språkbruk, organisationsroll och andra specifika faktorer vid en organisations ekonomiavdelning. Kunskap om finansiella rapporter, investeringar, redovisningsnormer osv.

Färdigheter

 • Utvärdera budgetar

  Läsa budgetplanerna, analysera de utgifter och inkomster som planeras under en viss period och bedöma företagets eller organisationens allmänna planer.

 • Ta fram prismodeller baserat på kostnad plus vinst

  Regelbundet ta fram kostnads- och prissättningsmodeller genom att ta hänsyn till kostnader för material och distribution samt personal- och driftskostnader.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • Bedöma ekonomisk bärkraft

  Revidera och analysera finansiell information och projektkrav, till exempel budgetuppskattning, förväntad omsättning och riskbedömning i syfte att fastställa projektets fördelar och kostnader. Bedöma om avtalet eller projektet kommer att lösa in investeringen och om den potentiella vinsten är värd den finansiella risken.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

 • Utföra kostnadsbokföring

  Genomföra kostnadsrelaterade aktiviteter och verksamhet inom bokföringsaktiviteter som utveckling av standardkostnader, analys av genomsnittliga priser, analys av marginal- och kostnadsförhållande, lagerkontroll och variansanalys. Rapportera resultaten till ledningen och ge råd om möjliga åtgärder för att kontrollera och minska kostnaderna.

 • Sammanställa finansiell information

  Samla in, revidera och sammanställa finansiell information från olika källor eller avdelningar för att skapa ett dokument med sammanfattade finanskonton eller planer.

 • Ha kontroll över utgifter

  Övervaka och upprätthålla effektiva kostnadskontroller vad gäller effektivitet, avfall, övertid och personal. Bedöma övertalighet samt sträva efter effektivitet och produktivitet.

Source: Sisyphus ODB