Yrke kreditbedömare

Kreditbedömare hanterar individuell kreditrisk och säkerställande av bedrägeriförebyggande verksamhet, analys av affärsuppgörelser, analys av rättsliga handlingar och rekommendationer om risknivåer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ekonomiska prognoser

  Det verktyg som används inom ekonomisk förvaltning för att identifiera intäktstendenser och uppskatta ekonomiska förhållanden.

 • Riskhantering

  Processen för att identifiera, bedöma och prioritera alla typer av risker och var de kan komma från, till exempel naturliga orsaker, rättsliga förändringar eller osäkerhet i ett visst sammanhang, och metoderna för att hantera risker på ett effektivt sätt.

 • Bedömning av risker och hot

  Säkerhetsdokumentationen och all säkerhetsrelaterad kommunikation och information.

 • Regler för internationella affärstransaktioner

  Fördefinierade kommersiella villkor som används i internationella affärstransaktioner som innehåller tydliga uppgifter, kostnader och risker i samband med leverans av varor och tjänster.

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Finansiell analys

  Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

 • Risköverföring

  De finansiella tekniker som syftar till att undvika ekonomisk skada på ett företag och i stället skydda det i dess verksamhet. Detta omfattar överföring av skulder och fordringar till tredje parter som har den nödvändiga finansiella förmågan och som är specialiserade på kombinationserbjudanden och riskhantering i fråga om stordriftsfördelar.

 • Finansiell jurisdiktion

  Finansiella regler och förfaranden tillämpliga på en viss plats, vars tillsynsmyndigheter beslutar om sin behörighet

Färdigheter

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Använda riskminskningsstrategier för valutahandel

  Värdera utländsk valuta och bedöma konverteringsrisker; genomföra strategier och tekniker för att minska risker för att skydda mot fluktuationer.

 • Skapa riskkartor

  Använda datavisualiseringsverktyg för att informera om specifika finansiella risker, deras karaktär och konsekvenser för en organisation.

 • Analysera potentiella kunders kredithistorik

  Analysera potentiella kunders eller affärspartners betalningskapacitet och kredithistorik.

 • Bedöma riskfaktorer

  Fastställa påverkan från ekonomiska, politiska och kulturella riskfaktorer och ytterligare frågor.

 • Tillämpa policy för kreditriskhantering

  Tillämpa företagets policy och förfaranden i kreditriskhanteringsprocessen. Alltid hålla företagets kreditrisk på en hanterbar nivå och vidta åtgärder för att undvika kreditförluster.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Presentera data visuellt

  Skapa visuella representationer av data, såsom kurvor eller diagram, för att underlätta förståelse.

 • Ge råd om riskhantering

  Ge råd om riskhanteringspolicyer och förebyggande strategier samt deras genomförande, med medvetenhet om olika slags risker för en viss organisation.

 • Tillämpa stresstestmetoder

  Använda olika stresstestmetoder för kreditvärdering. Fastställa och analysera vilka reaktioner på olika finansiella situationer eller plötsliga förändringar som kan påverka ekonomin som helhet.

 • Undersöka data

  Analysera, konvertera och modellera data för att identifiera användbar information och främja beslutsfattande.

 • Hantera ekonomiska risker

  Förutse och hantera finansiella risker samt identifiera förfaranden för att undvika eller minimera deras effekter.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Förhandla om försäljningsavtal

  Nå en överenskommelse mellan affärspartner med fokus på villkor, specifikationer, leveranstid, pris osv.

 • Förhindra bedräglig verksamhet

  Identifiera och förebygga misstänkt handelsverksamhet eller bedrägligt beteende.

 • Utarbeta riskrapporter

  Samla in all information, analysera variabler och utarbeta rapporter där de upptäckta riskerna för företaget eller projekten analyseras och möjliga lösningar föreslås som åtgärder mot riskerna.

 • Göra statistiska prognoser

  Genomföra en systematisk statistisk undersökning av data som representerar tidigare observerade beteenden i systemet som ska prognostiseras, bl.a. iakttagelser om användbara prediktorer utanför systemet.

 • Ta fram statistiska finansiella rapporter

  Granska och analysera finansiella uppgifter om individer och företag för att ta fram statistiska rapporter eller register.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

Source: Sisyphus ODB