Yrke kredithandläggare

Kredithandläggare granskar kreditansökningar från kunder och bedömer om ansökningarna uppfyller de regler och riktlinjer som gäller för låneinstitutet. På grundval av kreditanalyser ger de råd till finansinstitut om kunders lånevärdighet. De utför olika uppgifter såsom insamling av uppgifter om den lånesökande och ytterligare information från andra avdelningar eller institutioner och ange vilken typ av avtal som finansinstitutet bör ingå med den kreditsökande. Kredithandläggare följer även utvecklingen av kundernas kreditportfölj.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Insolvenslagstiftning

  De rättsregler som gäller vid oförmåga att betala skulder i tid.

 • Skuldklassificering

  Olika klassificeringar av skulder som offentliga och offentligt garanterade skulder, privata icke-garanterade krediter, centralbanksinlåningar osv.

 • Finansieringsteknik

  Ekonomisk teori som kombinerar tillämpad matematik, datavetenskap och finansteori i syfte att beräkna och prognostisera olika finansiella variabler, från en gäldenärs kreditvärdighet till hur värdepapper presterar på aktiemarknaden.

 • Rapporter

  Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

Färdigheter

 • Dokumentera klienters kredithistorik

  Skapa och upprätthålla klienters kredithistorik med relevanta transaktioner, styrkande handlingar och uppgifter om deras finansiella verksamhet. Hålla dessa dokument uppdaterade när det gäller analys och offentliggörande.

 • Ge råd om riskhantering

  Ge råd om riskhanteringspolicyer och förebyggande strategier samt deras genomförande, med medvetenhet om olika slags risker för en viss organisation.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Analysera lån

  Se över och analysera de lån som beviljats organisationer och enskilda individer genom olika former av krediter, bland annat övertrasseringsskydd, exportkreditlån, tidsbundna lån och köp av handelsvärdepapper.

 • Analysera potentiella kunders kredithistorik

  Analysera potentiella kunders eller affärspartners betalningskapacitet och kredithistorik.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Föra register över klienters skuld

  Föra ett register över kunders skulder och uppdatera registret regelbundet.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • Tillämpa policy för kreditriskhantering

  Tillämpa företagets policy och förfaranden i kreditriskhanteringsprocessen. Alltid hålla företagets kreditrisk på en hanterbar nivå och vidta åtgärder för att undvika kreditförluster.

 • Utföra utredning av skulder

  Använda forskningsmetoder och spårningsstrategier för att identifiera försenade betalningar och hantera dessa.

 • Sammanställa finansiell information

  Samla in, revidera och sammanställa finansiell information från olika källor eller avdelningar för att skapa ett dokument med sammanfattade finanskonton eller planer.

 • Ge råd om kreditbetyg

  Dela med sig av sin sakkunskap i utvärderingsprocessen som bedömer gäldenärens förmåga att återbetala sin skuld, oavsett om det är en statlig myndighet eller ett företag.

Source: Sisyphus ODB