Yrke kreditrådgivare

Kreditrådgivare ger sina kunder vägledning om kredittjänster. De gör en bedömning av kundens finansiella situation och skuldproblem utifrån kreditkort, läkarräkningar och billån för att identifiera optimala kreditlösningar för kunderna och även tillhandahålla skuldregleringsplaner för att de ska kunna anpassa sina finanser vid behov. De upprättar kvalitativa kreditanalyser och material för beslutsfattande avseende specifika kunder i enlighet med bankens strategi för kreditpolicy samt säkerställer kreditkvaliteten och uppföljning av kreditportföljens avkastning. Kreditrådgivare har även sakkunskap inom skuldförvaltning och kreditkonsolidering.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förfaranden för kreditkontroll

  De olika metoder och förfaranden som tillämpas för att säkerställa att kredit ges till lämpliga kunder och att de betalar i tid.  

 • Skuldhanteringssystem

  De förfaranden som krävs för att erhålla varor eller tjänster före betalning och när en summa pengar har förfallit till betalning eller är försenad.

 • Finansiella produkter

  De olika typer av instrument som tillämpas på hantering av kassaflöden som finns tillgängliga på marknaden såsom aktier, obligationer, optioner eller fonder.

 • Insolvenslagstiftning

  De rättsregler som gäller vid oförmåga att betala skulder i tid.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

Färdigheter

 • Tillhandahålla information om finansiella produkter

  Ge information till kunden eller klienten om finansiella produkter, finansmarknaden, försäkringar, lån och andra typer av finansiella data.

 • Utföra utredning av skulder

  Använda forskningsmetoder och spårningsstrategier för att identifiera försenade betalningar och hantera dessa.

 • Analysera potentiella kunders kredithistorik

  Analysera potentiella kunders eller affärspartners betalningskapacitet och kredithistorik.

 • Ge stöd vid finansiell beräkning

  Ge kolleger, kunder eller andra parter ekonomiskt stöd vid komplexa ärenden eller beräkningar.

 • Granska kreditbetyg

  Undersöka och söka efter information om företags kreditvärdighet, som tillhandahålls av kreditvärderingsinstitut, för att fastställa sannolikheten för gäldenärens fallissemang.

 • Dokumentera klienters kredithistorik

  Skapa och upprätthålla klienters kredithistorik med relevanta transaktioner, styrkande handlingar och uppgifter om deras finansiella verksamhet. Hålla dessa dokument uppdaterade när det gäller analys och offentliggörande.

 • Utföra kreditvärdering

  Analysera en persons kreditfiler, till exempel kreditrapporter som beskriver en persons kredithistoria, för att bedöma personens kreditvärdighet och alla risker som skulle bli följden av att bevilja en person ett lån.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Bedöma gäldenärens ekonomiska situation

  Bedöma den försumliges pekuniära förhållanden genom att granska privata intäkter och utgifter samt balansräkningen som visar värdet på huset, banksaldot, bilen och övriga tillgångar.

 • Analysera lån

  Se över och analysera de lån som beviljats organisationer och enskilda individer genom olika former av krediter, bland annat övertrasseringsskydd, exportkreditlån, tidsbundna lån och köp av handelsvärdepapper.

 • Föra register över klienters skuld

  Föra ett register över kunders skulder och uppdatera registret regelbundet.

 • Utforma krediterbjudanden

  Identifiera kunders kreditbehov, deras finansiella ställning och eventuella skuldproblem. Hitta optimala kreditlösningar och erbjuda skräddarsydda kredittjänster.

 • Ge råd om ekonomiska frågor

  Samråda, ge råd och föreslå lösningar när det gäller ekonomisk förvaltning, t.ex. förvärv av nya tillgångar, investeringar och metoder för skatteeffektivitet.

Source: Sisyphus ODB