Yrke krissamordnare

Krissamordnare analyserar potentiella risker såsom katastrofer och nödsituationer för ett samhälle eller en institution och utarbetar en strategi för att reagera på dessa risker. De planerar riktlinjer för nödinsatser för att minska följderna. De informerar de riskutsatta parterna om dessa riktlinjer. De testar även beredskapsplaner och ser till att nödvändiga material och nödvändig utrustning finns i enlighet med hälso- och säkerhetsbestämmelserna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Bedöma skador

  Bedöma skador vid olyckor eller naturkatastrofer.

 • Ge utbildning i krishantering

  Informera grupper, organisationer eller enskilda om riskhantering och insatser vid nödsituationer, t.ex. hur man utvecklar och genomför strategier för förebyggande och insatser och informerar om krisstrategier som är specifika för de risker som är tillämpliga på området eller organisationen.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • Ge råd om säkerhetsförbättringar

  Ge relevanta rekommendationer efter en avslutad utredning; se till att rekommendationerna tas under beaktande och att åtgärder vidtas där det behövs.

 • Ge råd om riskhantering

  Ge råd om riskhanteringspolicyer och förebyggande strategier samt deras genomförande, med medvetenhet om olika slags risker för en viss organisation.

 • Ge råd om system för miljöriskhantering

  Utvärdera krav och ge råd om system för miljöriskhantering. Se till att kunden bidrar till att förebygga eller begränsa negativ miljöpåverkan genom att använda särskild teknik. Se till att erforderliga licenser och tillstånd skaffas.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Testa säkerhetsstrategier

  Testa policyer och strategier för risk- och säkerhetshantering och -rutiner, t.ex. provning av utrymningsplaner och säkerhetsutrustning samt övningar.

 • Ta hand om evakueringsplaner

  Övervaka snabba och säkra utrymningsplaner.

Source: Sisyphus ODB