Yrke kronofogde

Kronofogdar verkställer domstolsbeslut om indrivning av fordringar, beslagtagning av varor och försäljning av varor på offentliga auktioner för reglering av skulder. De skickar även ut kallelser och häktningsorder för att säkerställa närvaro vid huvudförhandling eller andra rättsliga förfaranden.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metoder för skuldindrivning

  Tekniker och principer som används för att hämta in förfallna skulder från kunder.

 • Rättsutredning

  Metoder och förfaranden för utredning i rättsliga frågor, till exempel förordningar, och olika tillvägagångssätt för analys och insamling av källor samt kunskap om hur man anpassar utredningsmetoden i ett specifikt fall för att få fram den information som eftersöks.

 • Förfarande för offentlig auktion

  De förordningar som ingår i återtagandet och den efterföljande försäljningen av varor i samband med offentliga auktioner för att erhålla det belopp som en individ är skyldig enligt en domstol.

 • Konfiskering

  De förfaranden och den lagstiftning som rör konfiskering av varor eller egendom när en skuld inte kan återbetalas.

 • Rättslig terminologi

  De särskilda termer och fraser som används inom det rättsliga området.

 • Civilrätt

  Bestämmelser och deras tillämpning vid tvister mellan olika parter.

Färdigheter

 • Se till att domar verkställs

  Se till att beslutade rättsliga påföljder verkställs genom att kontakta de berörda parterna samt övervaka och hantera dokumentationen om förloppet och uppföljning, t.ex. se till att böter betalas, att varor beslagtas eller återlämnas och att förövare hålls i förvar i en lämplig anläggning.

 • Delge stämningar

  Skicka ut kallelser till domstolsförhandlingar eller andra rättsliga förfaranden, till exempel förhandlingar och utredningsförfaranden, till de berörda parterna, se till att de får kallelsen och är fullständigt informerade om förfarandena samt se till att kallelsen besvaras jakande.

 • Driva in skadestånd

  Driva in pengar som en part eller staten är skyldig att betala som kompensation enligt domstolsbeslut.

 • Välja ut föremål för auktion

  Undersöka och välja ut föremål som ska auktioneras ut.

 • Sammanställa rättsliga handlingar

  Sammanställa och samla in rättsliga handlingar från ett specifikt fall för att bistå vid en utredning eller inför en domstolsförhandling, på ett sätt som överensstämmer med lagar och förordningar och som säkerställer att register förs på rätt sätt.

 • Konfiskera egendom

  Driva in eller konfiskera egendom i syfte att ersätta en skuld som en gäldenär inte kan återbetala, till exempel en ekonomisk skuld eller ett penningbelopp som en domstol har beslutat om.

Source: Sisyphus ODB