Yrke kustbevakare

Kustbevakare patrullerar och bevakar kust- och havsområden för att förebygga olyckor och genomföra sök- och räddningsinsatser i händelse av en nödsituation. De reagerar vid nödsamtal, ger råd om säkerhetsprocedurer samt förebygger olyckor och olaglig verksamhet till havs. Kustbevakare utreder sjöfartsaktiviteter och bistår även vid utsläpp och översvämningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Akut omhändertagande

  Förfaranden för prehospital vård vid medicinska nödsituationer, som t.ex. första hjälpen, återupplivningstekniker, rättsliga och etiska frågor, patientbedömning och trauman.

Färdigheter

 • Se till att lagen tillämpas

  Se till att lagar följs och vidta korrekta åtgärder vid lagöverträdelser för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning och upprätthållande av lag och ordning.

 • Ta fram katastrofplaner för nödsituationer

  Utarbeta förfaranden som anger specifika åtgärder som ska vidtas i händelse av en nödsituation, med beaktande av alla risker och faror som skulle kunna uppstå, och säkerställa att planen överensstämmer med säkerhetslagstiftning samt utgör det säkraste förfaringssättet.

 • Bedöma skador

  Bedöma skador vid olyckor eller naturkatastrofer.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Läsa kartor

  Läsa kartor på ett effektivt sätt.

 • Leda och övervaka arbetslaget

  Leda och observera arbetstagarnas beteende.

 • Genomföra akut omhändertagande

  Reagera på hälso- eller traumaincidenter och ta hand om patienten på ett sätt som överensstämmer med hälso- och säkerhetsbestämmelserma, bedöma de rättsliga och etiska aspekterna av situationen samt tillhandahålla lämplig hälso- och sjukvård före sjukhusintagning.

 • Ge råd om säkerhetsförbättringar

  Ge relevanta rekommendationer efter en avslutad utredning; se till att rekommendationerna tas under beaktande och att åtgärder vidtas där det behövs.

 • Hjälpa till vid räddningsinsatser till sjöss

  Bistå vid räddningsinsatser till havs.

 • Samordna räddningsinsatser

  Samordna räddningsinsatser i händelse av en katastrof eller under en olycka, se till att alla möjliga metoder används för att garantera säkerheten för de människor som räddas samt att sökningen är så effektiv och grundlig som möjligt.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

Source: Sisyphus ODB