Yrke kvalitetsansvarig, vattenbruk

Kvalitetsansvariga (vattenbruk) fastställer standarder och strategier för kvalitetskontroll av produktion av vattenlevande organismer. De testar och inspekterar beståndet i enlighet med principerna för faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) och säkerhetsbestämmelser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hantering av fisk och skaldjur

  Hantering av alla marina arter, kräftdjur, blötdjur och andra former av vattenlevande organismer (inbegripet vanlig bläckfisk, havssköldpadda, maneter, havsgurka, sjöborre och rom från dessa djur) med undantag av fåglar och däggdjur, som odlats för att användas som livsmedel.

 • Kvalitetsstandarder för vattenbruksprodukter

  Kvalitetssystem, rödlistning, ISO-system, HACCP-förfaranden, biologisk/organisk status, spårbarhetsmärkning.

 • Fiskeprodukters kvalitet

  Faktorer som påverkar fiskprodukternas kvalitet. Skillnader mellan olika arter, effekter av fiskeredskapen och parasiter påverkar till exempel kvaliteten.

 • Spårbarhet inom livsmedelsindustrin

  Åtgärder för spårbarhet för att hantera potentiella risker som kan uppstå i livsmedel och foder i syfte att säkerställa att alla livsmedel är säkra för människor att äta.

Färdigheter

 • Fastställa mål för kvalitetssäkring

  Fastställa mål och förfaranden för kvalitetssäkring och se till att de bibehålls och kontinuerligt förbättras genom att granska mål, protokoll, material, processer, utrustning och teknik för kvalitetsstandarder.

 • Förbättra arbetsuppgifterna

  Lägga fram rekommendationer till förbättring av arbetsuppgifterna.

 • Använda metoder för riskhantering

  Identifiera risker och tillämpa en metod för riskhantering, t.ex. HACCP.

 • Tillämpa kvalitetsledningssystem

  Tillämpa kvalitetssystem och -förfaranden såsom ISO-system.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Tillämpa spårbarhetssystem

  Tillämpa spårbarhetssystem för olika vattenlevande arter och resurser.

 • Mäta vattenkvalitetsparametrar

  Kvalitetssäkra vatten genom att ta hänsyn till olika faktorer, till exempel temperatur.

 • övervaka kvalitetskontrollen

  Övervaka och säkerställa kvaliteten hos de tillhandahållna varorna eller tjänsterna genom att övervaka att alla produktionsfaktorer uppfyller kvalitetskraven. Övervaka produktkontroll och -provning.

 • Bedöma vattenkvaliteten i kassarna

  Analysera vattenkvaliteten genom att bland annat övervaka temperatur- och syreförhållanden.

 • Säkerställa att standarder för vattenbruk följs

  Se till att driften är förenlig med standarder för ett hållbart vattenbruk.

 • Ge råd om vattenbrukets leveranskedja

  Ge stöd och rådgivning om verksamheten inom vattenbrukets leveranskedja, t.ex. gällande förpackningsutformning och logistik.

 • Analysera livsmedelsrisker

  Analysera livsmedelsrisker för att garantera livsmedelssäkerhet.

 • Utföra HACCP-inspektioner för akvatiska organismer

  Kontrollera och inspektera de slaktade akvatiska organismerna för att avgöra om de är i oförändrat skick och därför är berättigade att bära kontrollmärket. Kontrollera att anläggningen följer processkontrollplanen inom ramen för den integrerade havspolitiken, där det fastställs att anställda ska sortera godtagbara produkter och delar från icke-godtagbara.

 • Inspektera vattenbruksutrustning

  Inspektera redskap och maskiner för vattenbruk för att se till att de fungerar korrekt.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

Source: Sisyphus ODB