Yrke kvalitetstekniker, kemiteknik

Kvalitetstekniker (kemiteknik) genomför besiktningar och precisionsmätningar för provning och kvalitetssäkring av produkter med hjälp av datorstyrda maskiner och system.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • God tillverkningssed

  Lagstadgade krav och goda tillverkningsseder (GMP) som tillämpas inom den berörda tillverkningssektorn.

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Tillstånd för kontrollerade ämnen

  De rättsliga krav och licenser som krävs för hantering av kontrollerade ämnen.

 • God laboratoriesed

  Lagstadgade krav och god laboratoriesed (GLP) som tillämpas inom den berörda tillverkningssektorn.

Färdigheter

 • Testa produkter

  Testa bearbetade arbetsstycken eller produkter för grundläggande fel.

 • Använda utrustning för kemisk analys

  Använda laboratorieutrustning, till exempel utrustning för atomabsorption, pH-mätare och konduktivitetsmätare eller saltspraykammare.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

 • Följa standardförfaranden

  Följa standardförfarandena.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • övervaka kvalitetskontrollen

  Övervaka och säkerställa kvaliteten hos de tillhandahållna varorna eller tjänsterna genom att övervaka att alla produktionsfaktorer uppfyller kvalitetskraven. Övervaka produktkontroll och -provning.

 • Använda oförstörande provutrustning

  Använda specifika oförstörande provningsmetoder och provutrustning som inte orsakar någon skada på produkten, t.ex. röntgenstrålar, ultraljudsundersökning, magnetisk partikelundersökning, industriell datortomografi m.m., för att hitta fel i och garantera kvaliteten hos en tillverkad och en reparerad produkt.

 • Kommunicera med andra avdelningar om testresultat

  Kommunicera med relevanta avdelningar om testrelaterad information, t.ex. provningsscheman, provningsstatistik och provningsresultat.

 • Kalibrera laboratorieutrustning

  Kalibrera laboratorieutrustning genom att jämföra mätningar: en med känt värde eller känd precision utförd med ett tillförlitligt instrument och den andra med annat laboratorieinstrument. Utföra mätningarna på ett så likartat sätt som möjligt.

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

 • Dokumentera analysresultat

  Dokumentera förloppet och resultaten av provanalys på papper eller med hjälp av elektronisk utrustning.

 • Använda it-system

  Välja ut och använda it-system för en rad komplexa uppgifter i syfte att tillgodose olika behov.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

Source: Sisyphus ODB