Yrke lärare, danshögskola

Lärare (danshögskola) undervisar studenter i specifika teoretiska men främst praktikbaserade danskurser på en specialiserad dansskola eller ett konservatorium inom högre utbildning. De tillhandahåller teoretisk undervisning i de praktiska färdigheter och tekniker som studenterna behöver behärska inom dans. De övervakar studenternas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov samt utvärderar deras kunskaper och prestationer inom dans genom (ofta praktiska) uppgifter, uppsatser och prov.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Dansstilarnas historia

  Danserna och dansformerna samt deras ursprung, historia och utveckling, inbegripet nuvarande uttrycksformer, metoder och sätt att gestalta dans i en vald dansstil.

 • Utveckling av framförandet av levande danstradition

  Teknisk utveckling av dans; stilistiska och estetiska aspekter av en danstradition eller dess koppling till den tekniska utvecklingen av dans med hänsyn till historiska, etnografiska, etnologiska, musikmässiga och sociologiska aspekter som kan påverka den valda danstraditionen eller genren. Sociala sedvänjor, klädernas utveckling, alla tillbehör som finns i dansskaparprocessen.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

Färdigheter

 • Inspirera dansare till förbättring

  Inspirera sin grupp av deltagare i sessionerna genom att skapa förståelse för dans och skapande av dans. Visa dansrörelser i fråga om korrekt kroppsanpassning och tillämpade anatomiska kunskaper i förhållande till de dansstilar som man leder.

 • Samarbeta med skolledning och stödpersonal

  Kommunicera med utbildningsledningen, såsom skolans rektor och styrelseledamöter, och med utbildningsstödgrupperna, till exempel lärarassistenter, skolkurator eller studievägledare, om frågor som rör elevernas välbefinnande.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Upprätthålla säkra arbetsförhållanden inom scenkonst

  Kontrollera de tekniska aspekterna av arbetsutrymmet, dräkter, rekvisita etc. Eliminera potentiella faror i arbetsutrymmet eller vid framträdande. Ingripa aktivt vid olyckor eller sjukdom.

 • Undervisa i dans

  Undervisa elever i teoretisk och praktisk dans, som fritidssysselsättning vill eller i syfte att hjälpa dem att fullfölja en framtida karriär på detta område. Lägga fram rättelseinstruktioner som stöder skillnader och uppmärksamma etiska uppförandekoder omkring beröring, personligt utrymme och lämpliga pedagogiska metoder som ett verktyg för att utveckla deltagarna.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Utarbeta en kursplanering

  Utreda och fastställa en plan för kursen som ska läras ut och beräkna en tidsram för undervisningen i enlighet med skolförordningar och mål i läroplanen.

 • Sammanställa kursmaterial

  Skriva, välja ut eller rekommendera en kursplan för de elever som har anmält sig till kursen.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Hålla sig uppdaterad om professionell dans

  Hålla jämna steg med den praktiska utvecklingen och tillämpa den i din professionella dansutövning.

 • Uttrycka sig fysiskt

  Uttrycka känslor och idéer genom rörelser, gester och handlingar.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Ta fram artisters konstnärliga potential

  Motivera aktörerna att ta sig an utmaningar. Uppmuntra lärande av varandra. Skapa en miljö som tillåter experimenterande med olika metoder, till exempel improvisation.

Source: Sisyphus ODB