Yrke lärare, kriminalvård

Lärare inom kriminalvård undervisar brottslingar (bl.a. intagna) i social återanpassning och korrigerande beteende. De hjälper intagna att skaffa sig färdigheter som kan underlätta deras återanpassning till samhället och öka deras chanser att hitta arbete efter frigivningen. De analyserar elevernas individuella utbildningsbehov, planerar och förbereder undervisningsmaterial och utbildningstillfällen samt uppdaterar deras inlärningsredovisning. De säkerställer även att undervisningsplatsen och -materialen är trygga och redogjorda för samt övervakar eleverna hela tiden.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Sakkunskap om utbildningsämne

  Kunskap om områden, innehåll och metoder som rör utbildningsämnet, erhållen genom forskning och relevant utbildning.

 • Vuxenutbildning

  Undervisning riktad till vuxna elever, både i rekreationssyfte och i akademiska sammanhang, för självförbättring eller för att ge eleverna bättre förutsättningar på arbetsmarknaden.

 • Kriminalvård

  Rättsliga bestämmelser och strategier för insatser vid kriminalvård och andra korrigerande åtgärder.

Färdigheter

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Tillhandahålla lektionsmaterial

  Se till att nödvändiga material för undervisning i en klass, t.ex. visuella hjälpmedel, förbereds, uppdateras och finns i utbildningslokalen.

 • Identifiera utbildningsbehov

  Analysera utbildningsproblem och fastställa utbildningsbehov för en eller flera organisationer för att tillhandahålla utbildning som är anpassad till deras tidigare kunskapsnivå, profil, budget och problem.

 • Visa empati

  Visa empati för att förebygga alla former av symboliskt våld och isolering och för att se till att hänsyn tas till alla. Detta ska omfatta en förmåga att förstå olika verbala och icke-verbala budskap och känslor.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • övervaka återanpassning

  Övervaka återanpassningsprocessen för gärningsmän under vistelsen på en kriminalvårdsanstalt för att se till att de följer instruktionerna, visar god vandel och arbetar för en fullständig återintegrering när de släpps.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Bedöma lagöverträdares riskbeteende

  Utvärdera och övervaka lagöverträdares beteende för att bedöma om de utgör en vidare risk för samhället och deras potential för positiv rehabilitering, genom att bedöma miljön de befinner sig i, hur de beter sig och deras engagemang under rehabiliteringsarbetet.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Förstärka positivt beteende

  Stärka människors positiva beteende i samband med rehabilitering och rådgivning, för att se till att personen vidtar de åtgärder som krävs för att uppnå positiva resultat på ett positivt sätt och fortsätter att känna sig motiverad att anstränga sig och nå målen.

 • Iaktta försiktighet

  Iaktta försiktighet under patrullering eller annan övervakning för att tillse skydd och säkerhet, hålla uppsikt efter misstänkt beteende eller andra oroväckande förändringar i mönster eller aktiviteter och reagera snabbt om sådana förändringar upptäcks.

 • Tillämpa kunskaper om mänskligt beteende

  Tillämpa principer som rör gruppbeteende, tendenser i samhället och verkan av samhällsdynamik.

 • Hantera konflikter

  Medla i konflikter och spända situationer genom att agera mellan parter, t.ex. tjänsteanvändare, andra viktiga såsom familjer och institutioner, och sträva efter att få till stånd en överenskommelse, försona och lösa problem.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Iaktta självförsvarsprinciper

  Iaktta de principer enligt vilka en person endast bör använda så mycket våld som krävs för att avvärja en attack. Användning av dödligt våld är begränsad till situationer där angripare använder dödligt våld.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

Source: Sisyphus ODB