Yrke lärare, språkskola

Lärare (språkskola) undervisar icke-åldersspecifika elever i ett språk som inte är deras modersmål vid en specialiserad skola som inte är bunden till någon utbildningsnivå. De fokuserar mindre på den akademiska aspekten av språkundervisning än språklärare inom gymnasieutbildning eller högre utbildning och mer på den teori och praktik som kommer att vara till störst nytta för eleverna i verkliga situationer eftersom de flesta elever deltar i undervisningen för affärs-, invandrings- eller fritidsändamål. De organiserar sina lektioner med hjälp av olika lektionsmaterial, arbetar interaktivt med gruppen samt bedömer och utvärderar deras individuella framsteg genom uppgifter och examina med tonvikt på aktiva språkkunskaper, t.ex. skrift och tal.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metoder för språkundervisning

  De metoder som används för att undervisa elever/studenter i främmande språk, såsom audiolingual, kommunikativ språkundervisning (CLT) och språkfördjupning (språkbad).

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Inlärningssvårigheter

  Inlärningssvårigheter som vissa studenter stöter på i ett akademiskt sammanhang, särskilt vissa specifika inlärningssvårigheter som dyslexi, dyskalkyli och koncentrationsstörningar.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

Färdigheter

 • Samarbeta med skolledning och stödpersonal

  Kommunicera med utbildningsledningen, såsom skolans rektor och styrelseledamöter, och med utbildningsstödgrupperna, till exempel lärarassistenter, skolkurator eller studievägledare, om frågor som rör elevernas välbefinnande.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Tillhandahålla lektionsmaterial

  Se till att nödvändiga material för undervisning i en klass, t.ex. visuella hjälpmedel, förbereds, uppdateras och finns i utbildningslokalen.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Ta hänsyn till elevers situation

  Ta studenternas personliga bakgrund i beaktande i undervisningen och visa empati och respekt.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • Anpassa undervisning till målgruppen

  Undervisa eleverna på det lämpligaste sättet beroende på undervisningens kontext eller åldersgrupp, t.ex. i en formell eller informell undervisningsmiljö, eller undervisa vuxna på annat sätt än barn.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Undervisa i språk

  Undervisa elever i ett språks teori och praktik. Använda ett brett spektrum av undervisnings- och inlärningstekniker för att främja läs- och skrivskicklighet samt förmåga att lyssna och tala på språket.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

  Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Bedöma elevers tidigare erfarenheter av lärande

  Utvärdera elevers tidigare erfarenheter av lärande, inklusive akademiska framsteg, resultat, kurskunskap och färdigheter genom uppgifter, prov och examinationer.

 • Använda pedagogiska strategier för att främja kreativt engagemang

  Kommunicera till andra om hur kreativa processer ska utformas och främjas genom en rad uppgifter och aktiviteter som passar för målgruppen.

 • Undervisa i muntlig språkfärdighet

  Genomföra aktiva lektioner i främmande språk som fokuserar på tal samt bedöma elevernas framsteg när det gäller uttal, ordförråd och grammatik genom muntliga prov och uppgifter.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

Source: Sisyphus ODB