Yrke lärare, teaterhögskola

Lärare (teaterhögskola) undervisar studenter i specifika teoretiska men främst praktikbaserade teaterkurser i en specialiserad teater- eller dramaskola eller ett konservatorium inom högre utbildning. De tillhandahåller teoretisk undervisning i de praktiska färdigheter och tekniker som studenterna behöver behärska i teatern. De övervakar elevernas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov samt utvärderar deras kunskaper och prestationer inom teaterpraktik genom uppgifter, tester och prov.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Uttalsteknik

  Uttalsteknik för att på ett korrekt och förståeligt sätt uttala ord.

 • Andningsteknik

  Olika tekniker för att kontrollera rösten, kroppen och nerverna genom andning.

 • Röstteknik

  Olika tekniker för att använda rösten korrekt utan att åverka stämbanden för mycket eller skada rösten i samband med ändringar av ton- och volymläge.

 • Skådespelartekniker

  De metoder som används för att utveckla verklighetstrogna framträdanden, till exempel metodskådespeleri, klassiskt skådespeleri och Meisnerteknik.

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Teaterteknik

  Förstå tekniker som bidrar till lyckat framförande av en pjäs.

 • Principer för lagarbete

  Samarbete mellan personer som kännetecknas av ett enat engagemang för att uppnå ett visst mål, delta likvärdigt och upprätthålla en öppen kommunikation, underlätta en effektiv användning av idéer osv.

Färdigheter

 • Upprätthålla säkra arbetsförhållanden inom scenkonst

  Kontrollera de tekniska aspekterna av arbetsutrymmet, dräkter, rekvisita etc. Eliminera potentiella faror i arbetsutrymmet eller vid framträdande. Ingripa aktivt vid olyckor eller sjukdom.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

  Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

 • Sammanställa kursmaterial

  Skriva, välja ut eller rekommendera en kursplan för de elever som har anmält sig till kursen.

 • Främja samarbete mellan elever

  Uppmuntra elever att samarbeta med andra i sitt lärande till exempel genom grupparbeten.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Fastställa föreställningskoncept

  Klargöra föreställningskoncept, såsom texter och partitur för de uppträdande.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Göra bakgrundsresearch om teaterpjäser

  Göra research om historisk bakgrund och konstnärligt koncept bakom pjäser.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Utarbeta en kursplanering

  Utreda och fastställa en plan för kursen som ska läras ut och beräkna en tidsram för undervisningen i enlighet med skolförordningar och mål i läroplanen.

 • Samarbeta med skolledning och stödpersonal

  Kommunicera med utbildningsledningen, såsom skolans rektor och styrelseledamöter, och med utbildningsstödgrupperna, till exempel lärarassistenter, skolkurator eller studievägledare, om frågor som rör elevernas välbefinnande.

 • Leda rörelseövningar

  Hjälpa kunder eller patienter att röra sig på ett strukturerat eller improviserat sätt för uttrycksändamål.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Ta fram artisters konstnärliga potential

  Motivera aktörerna att ta sig an utmaningar. Uppmuntra lärande av varandra. Skapa en miljö som tillåter experimenterande med olika metoder, till exempel improvisation.

Source: Sisyphus ODB