Yrke lärare, vuxenutbildning

Lärare inom vuxenutbildning organiserar och undervisar i program som är särskilt avsedda för vuxenstuderande. De undervisar i diverse ämnen från akademiska områden såsom matematik och historia till utbildning för personlig utveckling, teknisk expertis eller praktiska kurser såsom språk och IKT. De undervisar och stödjer vuxna som strävar efter att utvidga sina kunskaper och sin personliga och yrkesmässiga kompetens och/eller skaffa sig kompletterande kvalifikationer. De tar hänsyn till elevernas tidigare kunskaper samt arbets- och livserfarenhet. De individanpassar sin undervisning och engagerar de studerande vid planering och genomförande av undervisningsverksamheten. De utformar rimliga uppgifter och prov som är lämpliga för vuxenstuderande.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Inlärningssvårigheter

  Inlärningssvårigheter som vissa studenter stöter på i ett akademiskt sammanhang, särskilt vissa specifika inlärningssvårigheter som dyslexi, dyskalkyli och koncentrationsstörningar.

 • Vuxenutbildning

  Undervisning riktad till vuxna elever, både i rekreationssyfte och i akademiska sammanhang, för självförbättring eller för att ge eleverna bättre förutsättningar på arbetsmarknaden.

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Sakkunskap om utbildningsämne

  Kunskap om områden, innehåll och metoder som rör utbildningsämnet, erhållen genom forskning och relevant utbildning.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

Färdigheter

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Samarbeta med skolledning och stödpersonal

  Kommunicera med utbildningsledningen, såsom skolans rektor och styrelseledamöter, och med utbildningsstödgrupperna, till exempel lärarassistenter, skolkurator eller studievägledare, om frågor som rör elevernas välbefinnande.

 • Anpassa undervisning till målgruppen

  Undervisa eleverna på det lämpligaste sättet beroende på undervisningens kontext eller åldersgrupp, t.ex. i en formell eller informell undervisningsmiljö, eller undervisa vuxna på annat sätt än barn.

 • Ta hänsyn till elevers situation

  Ta studenternas personliga bakgrund i beaktande i undervisningen och visa empati och respekt.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • Tillhandahålla lektionsmaterial

  Se till att nödvändiga material för undervisning i en klass, t.ex. visuella hjälpmedel, förbereds, uppdateras och finns i utbildningslokalen.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Undervisa i vuxenutbildning

  Undervisa vuxna elever som inte deltar i sedvanlig högre utbildning om teorin och praktiken inom ett eller flera ämnen, med målet att nå självutveckling. Ämnena omfattar akademiska fält som matematik och historia samt praktiska kurser som språk- och it-kurser.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Använda pedagogiska strategier för att främja kreativt engagemang

  Kommunicera till andra om hur kreativa processer ska utformas och främjas genom en rad uppgifter och aktiviteter som passar för målgruppen.

 • Anpassa undervisning till arbetsmarknaden

  Kartlägga utvecklingarna på arbetsmarknaden och ta hänsyn till deras betydelse för utbildningen av studenter.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

Source: Sisyphus ODB