Yrke lärare i läs- och skrivkunnighet, vuxenutbildning

Lärare i läs- och skrivkunnighet (vuxenutbildning) undervisar vuxenstuderande, bl.a. nyanlända och dem som har lämnat skolan tidigt) i grundläggande läs- och skrivfärdigheter, oftast på grundskolenivå. De involverar eleverna i planeringen och genomförandet av deras läsaktiviteter samt bedömer och utvärderar dem individuellt genom uppgifter och examina.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Vuxenutbildning

  Undervisning riktad till vuxna elever, både i rekreationssyfte och i akademiska sammanhang, för självförbättring eller för att ge eleverna bättre förutsättningar på arbetsmarknaden.

 • Inlärningssvårigheter

  Inlärningssvårigheter som vissa studenter stöter på i ett akademiskt sammanhang, särskilt vissa specifika inlärningssvårigheter som dyslexi, dyskalkyli och koncentrationsstörningar.

Färdigheter

 • Använda pedagogiska strategier för att främja kreativt engagemang

  Kommunicera till andra om hur kreativa processer ska utformas och främjas genom en rad uppgifter och aktiviteter som passar för målgruppen.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Tillhandahålla lektionsmaterial

  Se till att nödvändiga material för undervisning i en klass, t.ex. visuella hjälpmedel, förbereds, uppdateras och finns i utbildningslokalen.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Undervisa i lässtrategier

  Undervisa elever i hur man tillägnar sig och förstår skriftlig kommunikation. Använda olika material och sammanhang i undervisningen. Bistå i utvecklingen av ändamålsenliga lässtrategier utifrån inlärarnas behov och mål, inbegripet skumläsning och sökning, eller i syfte att främja allmän förståelse av texter, tecken, symboler, prosa, tabeller och grafik.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Undervisa i läskunnighet som social praxis

  Undervisa vuxenstuderande i teorin och praktiken bakom grundläggande litteracitet, närmare bestämt läsning och skrivande, i syfte att underlätta framtida lärande och förbättra sysselsättningsmöjligheterna eller optimera integrationen. Arbeta tillsammans med vuxenstuderande för att ta itu med de läs- och skrivbehov som uppstår till följd av deras sysselsättning, gemenskap och personliga mål och ambitioner.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Ta hänsyn till elevers situation

  Ta studenternas personliga bakgrund i beaktande i undervisningen och visa empati och respekt.

 • Anpassa undervisning till målgruppen

  Undervisa eleverna på det lämpligaste sättet beroende på undervisningens kontext eller åldersgrupp, t.ex. i en formell eller informell undervisningsmiljö, eller undervisa vuxna på annat sätt än barn.

 • Undervisa i skrivande

  Undervisa grundläggande eller avancerat skrivande till olika åldersgrupper i en fast utbildningsmiljö eller genom att driva privata skrivkurser.

 • Undervisa i grundläggande räknefärdighet

  Ge elever instruktioner om matematiska principer, inklusive grundläggande matematiska begrepp och beräkningar.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Samråda med elever om utbildningsinnehåll

  Ta hänsyn till elevernas åsikter och preferenser vid utarbetandet av utbildningsinnehåll.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • Samarbeta med skolledning och stödpersonal

  Kommunicera med utbildningsledningen, såsom skolans rektor och styrelseledamöter, och med utbildningsstödgrupperna, till exempel lärarassistenter, skolkurator eller studievägledare, om frågor som rör elevernas välbefinnande.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

Source: Sisyphus ODB