Yrke laboratorieassistent

Laboratorieassistenter arbetar under tillsyn av biomedicinska forskare och utför grundläggande arbeten på laboratorier. De arbetar med förberedande analytisk hantering av prover såsom kontroll av mottagna prover för analys, underhåll av analysatorer, inmatning av reagenser och förpackning av prover. De utför även kontorsarbete, till exempel övervakning av lagernivåer av reagenser som används i analysen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Blodgruppsbestämning

  Klassificering av olika blodgrupper, till exempel grupp A, B, AB, 0 och deras egenskaper.

 • Klinisk bakteriologi

  Klinisk bakteriologi är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Automatiska analysatorer i medicinskt laboratorium

  Metoder som används för att införa prover i det laboratorieinstrument som analyserar biologiska prover i diagnossyfte.

 • Tekniker för blodprovstagning

  De lämpliga metoderna för insamling av blodprover för laboratoriearbete, beroende på målgruppen såsom barn eller äldre.

Färdigheter

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

 • Blanda kemikalier

  Blanda kemiska ämnen på ett säkert sätt enligt recept genom att tillämpa rätt dosering.

 • Arkivera patientjournaler

  Korrekt förvara patientjournaler, inklusive testresultat och fallbeskrivningar, så att de lätt kan tas fram vid behov.

 • Etikettera blodprover

  Etikettera blodprover från patienter enligt bestämmelserna och som stämmer överens med patientens identitet.

 • Ta fram patientjournaler

  Hitta, hämta och ta fram patientjournaler på förfrågan av behörig medicinsk personal.

 • Transportera blodprover

  Se till att de blodprov som samlas in transporteras på ett säkert och korrekt sätt enligt strikta förfaranden för att undvika kontamination.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Undersöka cellprover i mikroskop

  Preparera och placera de cellprover som tagits emot för undersökning på objektglas, färga och markera cellförändringar och avvikelser.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Testa prover

  Undersöka och testa förberedda prover; undvika alla risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontaminering under testfasen. Använda provtagningsutrustning i enlighet med konstruktionsparametrarna.

 • Preparera prover för testning

  Ta och preparera prover för testning, kontrollera hur representativa de är; undvik partiskhet och eventuella risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontamination. Tillhandahåll tydlig numrering, märkning och registrering av provuppgifterna, för att säkerställa att resultaten korrekt kan jämföras med originalmaterialet.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Skicka biologiska prover till laboratorium

  Skicka insamlade biologiska prover till det berörda laboratoriet i enlighet med strikta rutiner för märkning och spårning av informationen på proverna.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Kalibrera laboratorieutrustning

  Kalibrera laboratorieutrustning genom att jämföra mätningar: en med känt värde eller känd precision utförd med ett tillförlitligt instrument och den andra med annat laboratorieinstrument. Utföra mätningarna på ett så likartat sätt som möjligt.

 • Använda utrustning för kemisk analys

  Använda laboratorieutrustning, till exempel utrustning för atomabsorption, pH-mätare och konduktivitetsmätare eller saltspraykammare.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Underhålla medicinsk laboratorieutrustning

  Regelbundet kontrollera skicket av den laboratorieutrustningen som används, rengöra och utföra underhåll efter behov.

 • Underhålla laboratorieutrustning

  Rena laboratorieartiklar av glas och annan utrustning efter användning samt leta efter skador eller korrosion för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Source: Sisyphus ODB