Yrke laboratorietekniker, botanik

Laboratorietekniker (botanik) tillhandahåller tekniskt stöd för forskning och testning av olika växtarter för att övervaka deras egenskaper, såsom tillväxt och struktur. De samlar in och analyserar data med hjälp av laboratorieutrustning, upprättar rapporter och upprätthåller lager av laboratoriemateriel. Laboratorietekniker (botanik) undersöker även växter med avseende på deras användning inom olika områden, såsom medicin, livsmedel och material.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Växters egenskaper

  De växtsorter som finns, deras egenskaper och strukturella och funktionella särdrag beroende på livsmiljö.

 • Laboratorieutrustning

  Verktyg och utrustning som används av forskare och andra vetenskapliga experter i ett laboratorium.

 • Växtarter

  De olika typerna av växter, träd och buskar och deras särskilda egenskaper. 

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Botanik

  Taxonomi eller klassificering av växter, fylogeni och evolution, anatomi och morfologi samt fysiologi.

Färdigheter

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Göra lagerinventering

  Kontrollera produktlagret med avseende på balans mellan tillgång och lagerkostnader.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Samla in biologiska data

  Samla upp biologiska prover, registrera och sammanfatta biologiska data för användning i tekniska studier, utarbeta miljöförvaltningsplaner och biologiska produkter.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Assistera vid laboratoriedokumentation

  Assistera vid laboratoriedokumentation, med särskild hänsyn till policyer och standardiserade operativa förfaranden.

 • Analysera experimentella laboratoriedata

  Analysera experimentella data och tolka resultat för att kunna skriva rapporter och sammanfattningar av resultaten.

 • Underhålla laboratorieutrustning

  Rena laboratorieartiklar av glas och annan utrustning efter användning samt leta efter skador eller korrosion för att säkerställa att de fungerar som de ska.

 • Använda laboratorieutrustning

  Använda laboratorieutrustningen på rätt sätt vid arbete i ett laboratorium.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Kalibrera laboratorieutrustning

  Kalibrera laboratorieutrustning genom att jämföra mätningar: en med känt värde eller känd precision utförd med ett tillförlitligt instrument och den andra med annat laboratorieinstrument. Utföra mätningarna på ett så likartat sätt som möjligt.

 • Skriva tekniska rapporter

  Sammanställa tekniska kundrapporter som är begripliga för människor utan teknisk bakgrund.

Source: Sisyphus ODB