Yrke laboratorietekniker, kemi, kromatografi

Laboratorietekniker (kemi, kromatografi) använder avsedda kromatografiska metoder (såsom tekniker med gas-, vätske- eller jonutbyte) för att identifiera och analysera prover av kemiska föreningar. De kalibrerar och utför underhåll på kromatografiutrustning och förbereder utrustningen och lösningarna. De kan även utarbeta och tillämpa nya kromatografiska metoder beroende på de prov och kemiska föreningar som ska analyseras.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Laboratorievetenskaper

  Laboratorievetenskap, som t.ex. biologi, kemi, fysik, integrerad vetenskap eller avancerad laboratorievetenskap.

 • Kemiska produkter

  Kemiska produkter, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och regelmässiga krav.

 • Gelkromatografi

  Teknik för polymeranalys som separerar analyterna utifrån deras vikt.

 • Vätskekromatografi

  Analytisk kemiteknik som används för att identifiera och kvantifiera komponenterna i en blandning.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

Färdigheter

 • Använda utrustning för kemisk analys

  Använda laboratorieutrustning, till exempel utrustning för atomabsorption, pH-mätare och konduktivitetsmätare eller saltspraykammare.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Kalibrera laboratorieutrustning

  Kalibrera laboratorieutrustning genom att jämföra mätningar: en med känt värde eller känd precision utförd med ett tillförlitligt instrument och den andra med annat laboratorieinstrument. Utföra mätningarna på ett så likartat sätt som möjligt.

 • Utföra vätskekromatografi

  Använda dina kunskaper om polymerkaraktärisering och vätskekromatografi vid utarbetande av nya produkter.

 • Blanda kemikalier

  Blanda kemiska ämnen på ett säkert sätt enligt recept genom att tillämpa rätt dosering.

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

 • Förbättra kemiska processer

  Samla in de data som krävs för att göra förbättringar eller förändringar av kemiska processer. Utveckla nya industriella processer, utforma nya processanläggningar/utrustning eller ändra befintliga sådana.

 • Sköta inspektion av kemiska processer

  Sköta inspektion av kemiska processer och se till att inspektionsresultaten dokumenteras, att inspektionsförfarandena är välskrivna och att kontrollistorna uppdateras.

 • Dokumentera analysresultat

  Dokumentera förloppet och resultaten av provanalys på papper eller med hjälp av elektronisk utrustning.

 • Kontakta forskare

  Lyssna, svara och upprätta en smidig kommunikation med forskare för att extrapolera deras resultat och information till ett varierat utbud av tillämpningar, inbegripet inom näringsliv och industri.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Sköta förfarande för kemiska tester

  Hantera förfaranden som ska användas vid kemiska tester genom att utforma dem och utföra tester i enlighet med förfarandena.

 • Hantera kemiska produkter för mark och växter

  Hantera kemiska produkter för jord och växter, bl.a. rengöra utrustningen för spridning och sprutning, blanda kemikalier, bereda bekämpningsmedel och växtbekämpningsmedel för besprutning, förbereda gödselmedel för spridning.

 • Arbeta med kemikalier

  Hantera kemikalier och välja ut särskilda kemikalier för vissa processer. Känna till de reaktioner som är en följd av att de kombineras.

 • Flytta kemikalier

  Överföra den kemiska blandningen från blandningstanken till förvaringstanken genom att vrida på ventilerna.

 • övervaka kemiska processer

  Kontrollera att kemiska processer överensstämmer med kraven och övervaka alla indikatorer eller varningssignaler som ges av instrument såsom registreringsinstrument, flödesmätare och panellampor.

 • Hantera kemikalier

  Hantera kemikalier på ett säkert sätt, använda dem effektivt och se till att inga skador drabbar miljön.

 • Använda programvara för kromatografi

  Använda dataprogram för kromatografi som samlar in och analyserar resultat från kromatografidetektorer.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • Utföra kemiska experiment

  Utföra kemiska experiment för att testa olika produkter och ämnen för att dra slutsatser om produktens bärkraft och reproducerbarhet.

 • Styra kemiska reaktioner

  Styra reaktionen genom att justera ång- och kylventiler så att reaktionen ligger inom de angivna gränserna för explosionsskydd.

 • Följa laboratoriehandböcker

  Följa laboratoriehandböcker, dokument med branschjargong, fraser och diagram, så att en kvalitetskontrollant enkelt kan läsa och tolka dessa dokument.

Source: Sisyphus ODB