Yrke laboratorietekniker, skinn- och läderindustri

Laboratorietekniker (skinn- och läderindustri) genomför och rapporterar kemiska analyser och fysikaliska test av läder. De utför och rapporterar även kemiska analyser av hjälpkemikalier, miljöutsläpp och andra utsläpp. De ser till att testen genomförs i enlighet med tillämpliga nationella, internationella eller kundspecifika standarder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Test av läderkemi

  Uppsättning tester som beskriver lädrets kemiska egenskaper. Testerna omfattar pH och halten av specifika ämnen.

 • Fysikalisk-kemiska egenskaper hos krustläder

  Egenskaper, både fysiska och kemiska, hos intermediära läderprodukter som har bearbetats genom garvning. Dessa egenskaper varierar beroende på ursprungsdjur och tidigare tillverkningsprocesser.

 • Maskiners funktionalitet

  De maskiner och anordningar som används och i synnerhet egenskaperna vad gäller funktion och kalibrering för säkerställande av överensstämmelse med kvalitets- och produktspecifikationer samt operatörens säkerhet.

 • Läderkemi

  Kemisk sammansättning och kemiska egenskaper hos hud/skinn och kemikalier som används och deras modifikation under de olika garvningsprocesserna. Reaktioner mellan hud/skinn eller halvfärdigt läder och kemiska produkter under de olika faserna av processen och de faktorer som påverkar reaktionen och processen. Övervakning av bearbetningens kemiska indikatorer och egenskaper hos hudar/skinn/läder.

 • Egenskaper hos kemikalier som används för garvning

  Sammansättning och fysikaliska och kemiska egenskaper hos hjälpkemikalier som används i de olika garvningsprocesserna (garvmedel, fettvätskor, pigment, färgämnen, o.s.v.)

 • Kvalitetskontrollsystem

  Förståelse och erfarenhet av system eller verktyg för produktutveckling, t.ex. FMEA, DOE, PPAP och APQP.

 • Läderberedningstekniker

  Utrustning och teknik för ytbehandling och laminering av läder i enlighet med produktspecifikationen. Ämnena omfattar ytberedning, utrustningstyper, preparering av substrat, driftövervakning och tillämpningar kopplade till olika typer av slutbehandling, beläggningar och slutprodukter.

 • Fysikalisk-kemiska egenskaper hos hudar och skinn

  Kvaliteten på hudar och skinn fastställs utifrån organoleptiska, mikrobiologiska, histologiska och kemiska egenskaper (dvs. fukthalt, läderhudens struktur, procentandel fett och kollagen). Varje typ av hud/skinn har särskilda fysiska och kemiska egenskaper som påverkar garvningsprocessen och vilken slutanvändning lädret lämpar sig till.

 • Fysiska tester av läder

  Uppsättning tester som beskriver lädrets fysiska egenskaper. Detta omfattar en analys av lädrets egenskaper, t.ex. motstånd mot böjning, friktion, slitage m.m.

 • Läderteknik

  Traditionell och avancerad teknik för garvning, inbegripet relaterade maskiner, serviceanläggningar och annan stödutrustning som förflyttnings- eller doseringssystem.

Färdigheter

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Arbeta i textiltillverkningsteam

  Arbeta på ett harmoniskt sätt med kollegor inom textil- och beklädnadsindustrin.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

 • Utföra underhåll på utrustning

  Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

 • övervaka läderkvaliteten i hela produktionsprocessen

  Hantera system för kundinriktade organisationer av läderproduktionsprocesser. Den använder strategi, data och effektiv kommunikation för att integrera kvalitetsmetoden i företagets kultur och verksamhet och för att uppnå organisationens uppdrag och mål.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Följa företagets mål

  Agera på ett sätt som gynnar företaget och som bidrar till att uppnå dess mål.

 • Hantera verksamhetens miljöpåverkan

  Hantera samverkan med och påverkan på miljön från företagens sida. Identifiera och bedöma miljöpåverkan från produktionsprocessen och tillhörande tjänster och reglera en minskning av effekterna på miljön och på människor. Utarbeta handlingsplaner och övervaka eventuella framstegsindikatorer.

 • Identifiera defekter på råhudar

  Analysera, identifiera och utvärdera eventuella defekter på råhudar/skinn. Defekter kan vara av naturligt ursprung (t.ex. skador orsakade av parasiter), orsakade av dålig praxis på anläggningen, vid transport eller på slakteriet (t.ex. felaktig avhudning, defekter före slakt, felaktigt konservering) eller uppstå under tillverkningsprocessen. Klassificeringen av hudar/skinn och deras indelning i ”urval” grundar sig på defekternas karaktär, storlek och placering. Klassificeringen avgör typen av bearbetning och följaktligen typen av produkt.

 • Följa arbetsinstruktioner

  Förstå, tolka och korrekt tillämpa arbetsinstruktioner som rör olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

Source: Sisyphus ODB