Yrke lastinspektör, sjöfrakt

Lastinspektörer (sjöfrakt) utreder allt bagage och allt gods som tas upp på fartygsmanifestet. De ansvarar för kontroll av lastens skick och verifiering av lastdokumentationen och dess överensstämmelse med regler och föreskrifter. Lastinspektörer (sjöfrakt) analyserar fartygs kapacitet, bränsletankar, säkerhetsutrustning och erforderliga specialtillstånd.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Transportsätt för gods

  Förstå olika transportsätt, till exempel luft-, sjö- eller intermodal transport för gods. Specialisera sig på ett av transportsätten och ha fördjupade kunskaper om detta transportsätts särdrag och förfaranden.

 • Nationella regler för lasthantering

  Nationella bestämmelser som reglerar lastning och lossning av gods vid hamnar i landet.

 • Bestämmelser för frakt av farlig last

  Känna till de regleringssystem som mest tillämpas vid transport av farligt material. Känna till särskilda regelverk, t.ex. IATA-reglerna för farligt gods (DRG) för transport med flyg, eller International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) för transport av farliga material till havs.

 • Internationella bestämmelser för lasthantering

  Den samling av konventioner, riktlinjer och regler som styr lastning och lossning av gods i internationella hamnar.

 • Principer för stuvning av last

  Förstå principerna för stuvning av last. Förstå förfaranden genom vilka containrar ska lastas och lossas effektivt, med beaktande av gravitationskrafter som utövas under transporten.

 • Typer av last

  Skilja mellan olika typer av last, t.ex. bulkgods, flytande bulkgods och tunga material.

 • Beståndsdelar i ett fartygsmanifest

  Känna till de olika delar som ingår i fartygsmanifestet, i vilket information om last, passagerare och besättning ska finnas. Bekräfta den skriftliga informationen med den faktiska situationen.

Färdigheter

 • Anpassa lastens vikt efter kapaciteten hos transportfordon

  Anpassa lastens vikt efter kapaciteten hos transportfordonen. Kontrollera den maximala lastkapaciteten för fordonet i fråga och vikten på varje enskild låda i lasten.

 • Väga laster

  Väga laster och beräkna deras största vikt och mått per förpackning eller per produkt vid varje sändning.

 • Leda inspektioner

  Ansvara för inspektioner och tillhörande protokoll, t.ex. introducera inspektionsgruppen, förklara syftet med inspektionen, genomföra inspektionen, begära tillgång till handlingar, ställa lämpliga frågor och upprätthålla av en hög nivå av professionalism under utredning av personer.

 • Ta fram rapporter över fraktleveranser

  Sammanställa och lämna in rapporter om godstransporter. Inkludera detaljerad information om transportförhållanden och godshantering; rapportera problem vid behov.

 • Inspektera farlig last i enlighet med bestämmelser

  Inspektera och ta hänsyn till bestämmelser om farlig eller känslig last såsom biomedicinskt avfall, transplantationsorgan och blod. Lasterna kan behöva korsa landsgränser på vägen till destinationen. Följa godslagstiftning för att undvika böter för transportföretaget eller organisationen som transporterar/skickar lasten.

 • Använda rutiner för att säkerställa att lasten följer tullbestämmelserna

  Tillämpa de olika förfaranden som krävs för att uppfylla tullrättsliga skyldigheter när varor transporteras över gränser och anländer via hamnar/flygplatser eller andra logistiknav, till exempel genom att ta fram skriftliga tulldeklarationer. Tillämpa olika förfaranden för olika typer av varor och se till att sjöfartslagstiftningen efterlevs.

 • Inspektera gods

  Inspektera, dokumentera och hantera gods, kontrollera att allt innehåll följer nationella, internationella och lokala bestämmelser.

 • Hantera utrustning för lastinspektion

  Hantera utrustning och verktyg för lastinspektion, t.ex. bänkcentrifuger, djupmätare, bärbara datorer, måttband och vattenprovtagare.

 • Genomföra inspektioner

  Genomföra säkerhetsinspektioner på problemområden i syfte att identifiera och rapportera om potentiella faror eller säkerhetsbrister; vidta åtgärder för att maximera säkerhetsstandarden.

Source: Sisyphus ODB