Yrke ledarhundsinstruktör

Ledarhundsinstruktörer ansvarar för träning av hundar som ska vägleda synskadade så att de kan röra sig självständigt. De planerar träningspass, matchar ledarhundar med kunder och säkerställer allmän daglig vård av de hundar som tränas. Ledarhundsinstruktörer ger även råd till synskadade om användning av tekniker som bidrar till hundarnas ledningsfärdigheter och rörlighet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Synnedsättning

  Nedsatt förmåga att naturligt urskilja och bearbeta synliga bilder.

 • Hundars beteende

  Naturliga beteendemönster hos hundar, hur normala och onormala beteenden kan uttrycka sig beroende på hundras och miljö samt samspelet mellan människa och djur samt yrken för hundar.

 • Metoder för träning av ledarhundar

  De metoder som används för att utbilda hundar i syfte att vägleda personer med nedsatt syn.

Färdigheter

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

 • Bedöma människors och djurs förutsättningar att arbeta tillsammans

  Säkerställa arbetsharmoni mellan människor och djur när det gäller fysiska egenskaper, kapacitet, temperaturförhållanden och potential.

 • Hjälpa socialtjänstbrukare med fysisk funktionsnedsättning

  Hjälpa brukare med rörlighetsproblem och andra fysiska funktionsnedsättningar, t.ex. inkontinens, hjälpa till vid användning av personlig utrustning och vård av aids.

 • Värna hälsa och säkerhet vid hantering av djur

  Värna djurs och djurskötares hälsa och välbefinnande.

 • Tillhandahålla djurutbildningar

  Tillhandahålla utbildning i grundläggande hantering, tillvänjning och lydnad, för att göra det möjligt att utföra dagliga uppgifter samtidigt som riskerna för djuret, djurhanteraren och andra minimeras.

 • Träna djur och människor att arbeta tillsammans

  Träna djur och människor att arbeta tillsammans, inklusive matchning mellan individer och djur, utformning av integrerade träningsprogram för människor och djur, genomförande av integrerade träningsprogram, utvärdering av integrerade träningsprogram för människor och djur utifrån överenskomna resultat samt utvärdering av förenligheten mellan individer och djur med avseende på fysiska egenskaper.

 • Råda kunder om omvårdnad av sällskapsdjur

  Ge information till kunder om utfodring och omvårdnad av sällskapsdjur, lämpliga foderval, vaccinationsbehov osv.

 • Bemöta svårhanterliga personer

  Arbeta säkert och kommunicera effektivt med individer och grupper i svårhanterliga situationer. Detta kan inbegripa identifiering av tecken på aggressivitet, lidande och hotfullt beteende och metoder för att hantera dessa i syfte att hålla personen i fråga samt andra säkra.

 • Uppvisa social kompetens

  Ha förmåga att interagera effektivt med andra människor.

 • Upprätta djurregister

  Upprätta djurregister i enlighet med branschrelevanta uppgifter och med hjälp av lämpliga registerhållningssystem.

 • Genomföra träningsprogram för djur

  Genomföra träningsprogram för djur i grundläggande träningssyfte eller för att uppnå särskilda mål i enlighet med ett utvecklat träningsprogram, samt se över och registrera framsteg i förhållande till fastställda mål.

 • Utvärdera hundar

  Bedöma om enskilda hundar är redo att arbeta som ledarhund eller inte, om en hund bör plockas bort från utbildningsprogrammet, behöver extra utbildning eller annan typ av träning osv.

 • Genomföra motionsaktiviteter för djur

  Erbjuda motionsmöjligheter som är lämpliga för olika djur och som uppfyller djurens specifika fysiska behov.

Source: Sisyphus ODB