Yrke lektor, datavetenskap

Lektorer i datavetenskap är universitetslärare, lärare eller föreläsare som undervisar studenter på eftergymnasial nivå i sitt specialiserade studieområde, datavetenskap, som till övervägande del är av akademisk natur. De samarbetar med forskningsassistenter och undervisningsassistenter vid universitet vid förberedelse av föreläsningar och prov, betygsättning av uppsatser och prov samt ledning av genomgångs- och återkopplingsmöten med studenter. De bedriver även akademisk forskning inom datavetenskap, publicerar sina resultat och håller kontakt med andra universitetskolleger.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

  • C#

    Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i C#.

  • SAP R3

    Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i SAP R3.

  • Mål i läroplanen

    De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

  • GIMP (grafikredigeringsprogramvara)

    Datorprogrammet GIMP är ett grafiskt IKT-verktyg som möjliggör digital redigering och komposition av grafik för att generera både 2D-rastergrafik och 2D-vektorgrafik. Programmet är utvecklat av GIMP Development Team.

  • Visual Basic

    Teknikerna och principerna för utveckling av mjukvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Visual Basic.

  • ABAP

    Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i ABAP.

  • Datateknik

    Datorer, datanätverk och annan informationsteknik och utrustning som kan lagra, hämta, överföra och behandla data.

  • Ruby (datorprogrammering)

    Teknikerna och principerna för utveckling av mjukvara såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Ruby.

  • Common Lisp

    Teknikerna och principerna för utveckling av mjukvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Common Lisp.

  • CoffeeScript

    Teknik och principer för utveckling av mjukvara, till exempel analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i CoffeeScript.

  • R

    Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i R.

  • Scratch (datorprogrammering)

    Teknik och principer för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Scratch.

  • ASP.NET

    Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i ASP.NET.

  • Microsoft Visual C++

    Dataprogrammet Visual C++ är en uppsättning programvaruutvecklingsverktyg för att skriva program, till exempel kompilatorer, felsökningsprogram, kodredigerare, kodsammandrag, som förpackas i ett enhetligt användargränssnitt. Det utvecklas av programvaruföretaget Microsoft.

  • OpenEdge Advanced Business Language

    Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i OpenEdge Advanced Business Language.

  • C++

    Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i C++.

  • Smalltalk (datorprogrammering)

    Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Smalltalk.

  • Haskell

    Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Haskell.

  • Synfig

    Datorprogrammet Synfig är ett grafiskt IKT-verktyg som möjliggör digital redigering och sammansättning av grafik för att generera både 2D-rastergrafik eller 2D-vektorgrafik. Det är utvecklat av Robert Quattlebaum.

  • Scala

    Tekniker och principer för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, provning och sammanställning av programparadigmer i Scala.

  • MATLAB

    Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i MATLAB.

  • Objective-C

    Teknik och principer för mjukvaruutveckling, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i Objective-C.

  • Adobe Photoshop

    Datorprogrammet Adobe Photoshop är ett grafiskt IKT-verktyg som möjliggör digital redigering och sammansättning av grafik för att generera såväl 2D-raster som 2D-vektorgrafik. Det har utarbetats av programvaruföretaget Adobe.

  • Java (datorprogrammering)

    Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Java.

  • Swift (datorprogrammering)

    Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Swift.

  • Lisp

    Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Lisp.

  • Assembly (datorprogrammering)

    Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Assembly.

  • VBScript

    Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i VBScript.

  • APL

    Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i APL.

  • ML (datorprogrammering)

    Tekniker och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigm i ML.

  • Perl

    Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Perl.

  • Microsoft Visio

    Datorprogrammet Microsoft Visio är ett grafiskt it-verktyg som möjliggör digital redigering och grafisk sammansättning för att generera 2D-raster eller 2D-vektorgrafik. Det är framtaget av programvaruföretaget Microsoft.

  • COBOL

    Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i COBOL.

  • Prolog (datorprogrammering)

    Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Prolog.

  • TypeScript

    Teknik och principer för utveckling av mjukvara, såsom analys, algoritmer, kodning, provning och sammanställning av programparadigm i TypeScript.

  • Groovy

    Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i Groovy.

  • Datavetenskap

    Den vetenskapliga och praktiska gren som omfattar grunderna för informationshantering och datoriserad beräkning, dvs. algoritmer, datastrukturer, programmering och dataarkitektur. Datavetenskapen tar itu med de metodiska förfarandenas praktiska genomförbarhet, strukturering och mekanisering för att hantera inhämtande, behandling och tillgång till information.

  • SAS language

    Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, provning och sammanställning av programparadigmer, i SAS-språket.

  • Grafikredigeringsprogramvara

    Området för grafiska it-verktyg som möjliggör digital grafikredigering och grafisk komposition, till exempel GIMP, Adobe Photoshop och Adobe Illustrator, för att utveckla både 2D-raster eller 2D-vektorgrafik.

  • Python (datorprogrammering)

    Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Python.

  • Datorprogrammering

    Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm (som objektorienterad programmering, funktionell programmering) och programmeringsspråk.

  • SketchBook Pro

    Datorprogrammet SketchBook Pro är ett grafiskt it-verktyg som möjliggör digital redigering och grafisk sammansättning för att generera både 2D-raster eller 2D-vektorgrafik. Det utvecklas av programvaruföretaget Autodesk.

  • Erlang

    Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Erlang.

  • Pascal (datorprogrammering)

    Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Pascal.

  • Adobe Illustrator

    Datorprogrammet Adobe Illustrator CC är ett grafiskt IKT-verktyg som möjliggör digital redigering och komposition av grafik för att generera både 2D-rastergrafik och 2D-vektorgrafik. Programmet är utvecklat av programvaruföretaget Adobe.

Färdigheter

  • Undervisa i datorkunskap

    Undervisa eleverna i teori och praktik av datavetenskap, särskilt utveckling av programvarusystem, programmeringsspråk, artificiell intelligens och programvarusäkerhet.

  • Tillämpa undervisningsmetoder

    Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

  • Använda it-verktyg

    Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

  • Bedöma elever

    Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

  • Samarbeta med skolledning och stödpersonal

    Kommunicera med utbildningsledningen, såsom skolans rektor och styrelseledamöter, och med utbildningsstödgrupperna, till exempel lärarassistenter, skolkurator eller studievägledare, om frågor som rör elevernas välbefinnande.

  • Förbereda lektioner

    Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

  • Samarbeta med lärarna

    Kommunicera med skolpersonal, till exempel lärare, lärarassistenter, akademiska rådgivare och rektor, i frågor som rör elevernas välbefinnande. Inom ramen för ett universitet samarbeta med den tekniska personalen och forskningsanställda för att diskutera forskningsprojekt och kursrelaterade frågor.

  • Hjälpa elever med utrustning

    Ge stöd till studenter som arbetar med (teknisk) utrustning som används i praktiskt inriktade lektioner och vid behov lösa operativa problem.

  • Tillämpa interkulturell pedagogik

    Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

  • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

    Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

  • Garantera elevers säkerhet

    Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

  • Utarbeta en kursplanering

    Utreda och fastställa en plan för kursen som ska läras ut och beräkna en tidsram för undervisningen i enlighet med skolförordningar och mål i läroplanen.

  • Ge konstruktiv återkoppling

    Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

  • Sammanställa kursmaterial

    Skriva, välja ut eller rekommendera en kursplan för de elever som har anmält sig till kursen.

  • Skriva arbetsrelaterade rapporter

    Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

  • Tillämpa klassrumsmanagement

    Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

  • Använda praktiska exempel i undervisning

    Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

Source: Sisyphus ODB