Yrke lektor, tandläkarvetenskap

Lektorer i tandläkarvetenskap är universitetslärare, lärare eller föreläsare och ofta läkare som undervisar studenter på eftergymnasial nivå i sitt specialiserade studieområde, tandläkarvetenskap, som till övervägande del är av akademisk karaktär. De samarbetar med forskningsassistenter och undervisningsassistenter vid universitet vid förberedelse av föreläsningar och prov, betygsättning av uppsatser och prov samt ledning av genomgångs- och återkopplingsmöten med studenter. De bedriver även akademisk forskning inom sitt respektive område av tandläkarvetenskap, publicerar sina resultat och håller kontakt med andra universitetskolleger.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kliniska discipliner inom tandläkaryrket

  De kliniska discipliner och metoder som ger en sammanhängande bild av anomalier, skador och sjukdomar i tänder, mun, käkar och omkringliggande vävnader samt av förebyggande, diagnostisk och terapeutisk tandvård.

 • Käkkirurgi

  Behandling av sjukdomar, skador och defekter som påverkar det maxillofaciala området (ansiktet och käkarna) samt det orala området, t.ex. mjuka och hårda vävnader av munnen.

 • Tandläkekonsten

  De vetenskaper som tandläkarverksamhet bygger på och en förståelse för vetenskapliga metoder, som till exempel principerna för mätning av biologiska funktioner, utvärdering av vetenskapligt fastställda fakta och analys av data.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Munnens anatomi

  Strukturen och funktionen för tänder, mun, käkar och omkringliggande vävnader, både friska och sjuka, och deras förhållande till patientens allmänna hälsotillstånd och patientens fysiska och sociala välbefinnande.

 • Tandanatomi

  Tändernas utveckling, utseende, klassificering, funktion och egenskaper samt deras placering i munnen.

 • Operation

  De väsentliga förfarandena inom kirurgisk verksamhet, däribland principen om säker kirurgi, sårläkningens patofysiologi, knutbindning, hantering av vävnad, retraktorer och andra instrument och förfaranden som används i operationssalen.

Färdigheter

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Samarbeta med lärarna

  Kommunicera med skolpersonal, till exempel lärare, lärarassistenter, akademiska rådgivare och rektor, i frågor som rör elevernas välbefinnande. Inom ramen för ett universitet samarbeta med den tekniska personalen och forskningsanställda för att diskutera forskningsprojekt och kursrelaterade frågor.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Undervisa i tandläkarkonst

  Undervisa elever i tandläkaryrkets teori och praktik, specifikt inom ämnen som tandanatomi, käkkirurgi, ortodonti och anestesi.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Hjälpa elever med utrustning

  Ge stöd till studenter som arbetar med (teknisk) utrustning som används i praktiskt inriktade lektioner och vid behov lösa operativa problem.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Sammanställa kursmaterial

  Skriva, välja ut eller rekommendera en kursplan för de elever som har anmält sig till kursen.

 • Samarbeta med skolledning och stödpersonal

  Kommunicera med utbildningsledningen, såsom skolans rektor och styrelseledamöter, och med utbildningsstödgrupperna, till exempel lärarassistenter, skolkurator eller studievägledare, om frågor som rör elevernas välbefinnande.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Utarbeta en kursplanering

  Utreda och fastställa en plan för kursen som ska läras ut och beräkna en tidsram för undervisningen i enlighet med skolförordningar och mål i läroplanen.

 • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

  Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

Source: Sisyphus ODB