Yrke lektor, veterinärmedicin

Lektorer i veterinärmedicin är universitetslärare, lärare eller föreläsare och ofta läkare som undervisar studenter på eftergymnasial nivå i sitt specialiserade studieområde, veterinärmedicin, som till övervägande del är av akademisk karaktär. De samarbetar med forskningsassistenter och undervisningsassistenter vid universitet vid förberedelse av föreläsningar och prov, betygsättning av uppsatser och prov samt ledning av genomgångs- och återkopplingsmöten med studenter. De bedriver även akademisk forskning inom sitt respektive område av veterinärmedicin, publicerar sina resultat och håller kontakt med andra universitetskolleger.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Sjukdomstecken hos djur

  Fysiska, beteendemässiga och miljörelaterade tecken på hälsa och ohälsa hos olika djur.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Zoonoser

  Zoonoser är smittsamma sjukdomar hos djur som naturligt kan överföras till människor. De består av ett stort antal sjukdomar och omfattar allt från endemiska zoonoser, som t.ex. brucellos, mjältbrand, bovin tuberkulos, parasitsjukdomar (hydratinsjukdom, echinokockos, trikinos) och rabies till nya zoonoser, som t.ex. högpatogen aviär influensa, Nipah/Hendra och galna ko-sjukan.

 • Första hjälpen för djur

  Behandling av djur i nödsituationer, bl.a. principerna och målen för tillhandahållandet av första hjälpen till djur.

 • Djurs fysiologi

  Studiet av den mekaniska, fysiska, bioelektriska och biokemiska funktionen hos djur, deras organ och celler.

 • Terminologi inom veterinärområdet

  Stavning och betydelsen av allmänt vedertagen terminologi inom veterinärområdet.

 • Klinisk veterinärvetenskap

  Etiologi, patogenitet, kliniska tecken, diagnostik och behandling av vanliga sjukdomar och störningar. Detta omfattar veterinära områden som propedeutik, klinisk och anatomisk patologi, mikrobiologi, parasitologi, klinisk medicin och kirurgi (inklusive anestesiologi), förebyggande medicin, bilddiagnostik, reproduktion och fortplantningsrubbningar, veterinärmedicin och folkhälsa, veterinärlagstiftning och forensisk medicin samt terapeutisk behandling.

 • Grundläggande veterinärkunskap

  Veterinärmedicinsk anatomi, histologi, embryologi, fysiologi, biokemi, genetik, farmakologi, farmaci, toxikologi, mikrobiologi, immunologi, epidemiologi och yrkesetik.

 • Djurs anatomi

  Studien av djurens kroppsdelar, deras struktur och dynamiska förhållanden, på en nivå som krävs för den specifika placeringen.

 • Djurs reproduktionssystem

  Genitaliernas anatomi och reproduktionscykeln för djur, djurfysiologi och djurendokrinologi.

Färdigheter

 • Samarbeta med lärarna

  Kommunicera med skolpersonal, till exempel lärare, lärarassistenter, akademiska rådgivare och rektor, i frågor som rör elevernas välbefinnande. Inom ramen för ett universitet samarbeta med den tekniska personalen och forskningsanställda för att diskutera forskningsprojekt och kursrelaterade frågor.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

  Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

 • Samarbeta med skolledning och stödpersonal

  Kommunicera med utbildningsledningen, såsom skolans rektor och styrelseledamöter, och med utbildningsstödgrupperna, till exempel lärarassistenter, skolkurator eller studievägledare, om frågor som rör elevernas välbefinnande.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Sammanställa kursmaterial

  Skriva, välja ut eller rekommendera en kursplan för de elever som har anmält sig till kursen.

 • Hjälpa elever med utrustning

  Ge stöd till studenter som arbetar med (teknisk) utrustning som används i praktiskt inriktade lektioner och vid behov lösa operativa problem.

 • Utarbeta en kursplanering

  Utreda och fastställa en plan för kursen som ska läras ut och beräkna en tidsram för undervisningen i enlighet med skolförordningar och mål i läroplanen.

 • Undervisa i veterinärmedicin

  Ge undervisning åt studerande inom veterinärvetenskapens teori och praktik, särskilt inom veterinärmedicin, första hjälpen, djurens beteende, djurens anatomi och djursjukdomar.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

Source: Sisyphus ODB