Yrke lingvist

Lingvister bedriver vetenskaplig språkforskning. De behärskar språk och kan tolka dem utifrån deras grammatiska, semantiska och fonetiska särdrag. De forskar om språkutveckling och hur språket används i samhället.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lingvistik

  Det vetenskapliga studiet av språk och dess tre aspekter: språkets form, språkets mening och kontextuellt språk.

 • Semantik

  Den gren inom lingvistiken som studerar betydelsen, den analyserar ord, fraser, tecken och symboler och förhållandet mellan dem.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

 • Fonetik

  De fysiska egenskaperna hos talat ljud som t.ex. hur de framställs, deras akustiska egenskaper och neurofysiologiska status.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

Färdigheter

 • Skriva vetenskapliga artiklar

  Presentera hypotesen, resultaten och slutsatserna av din vetenskapliga forskning inom ditt sakområde i en professionell publikation.

 • Studera språkinlärning

  Undersöka hur människor lär sig språk, från barndomen eller i senare skeden av livet, hur denna kunskap interagerar med andra kognitiva processer och hur den kan skilja sig från språk till språk och mellan olika geografiska områden.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

Source: Sisyphus ODB