Yrke litteraturforskare

Litteraturforskare forskar i litterära verk, litteraturhistoria, genrer och litterär kritik för att bedöma verk och deras omgivande aspekter i ett lämpligt sammanhang och för att ta fram forskningsresultat om vissa teman inom litteratur.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

 • Litterära tekniker

  De olika tillvägagångssätt som en författare kan använda för att förbättra sitt skrivande och uppnå en specifik effekt. Detta kan innebära att välja en specifik genre eller använda metaforer, antydningar och ordlekar.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Skrivteknik

  De olika tekniker som kan användas för att skriva en berättelse, till exempel beskrivande teknik, övertygelseteknik, första person-teknik osv.

 • Litteraturteori

  Olika litteraturgenrer och hur de passar in i specifika scener.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Litteratur

  Konstnärligt skrivande som kännetecknas av skönhet av uttryck och form samt universell intellektuell och känslomässig attraktivitet.

 • Litteraturhistoria

  Den historiska utvecklingen av skriftformer som är avsedda att underhålla, utbilda eller ge instruktioner till publiken, t.ex. skönlitteratur och dikter. De metoder som används för att förmedla dessa skrifter och det historiska sammanhang i vilket de skrevs.

 • Litterära genrer

  De olika litterära genrerna i litteraturhistorien samt teknik, ton, innehåll och längd för respektive genre.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Litteraturkritik

  Akademiskt område som utvärderar och klassificerar litterära verk. Diskussionerna kan omfatta nya publikationer eller nya bedömningar av äldre litterära verk.

Färdigheter

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Skriva vetenskapliga artiklar

  Presentera hypotesen, resultaten och slutsatserna av din vetenskapliga forskning inom ditt sakområde i en professionell publikation.

 • Göra bakgrundresearch om textteman

  Utföra grundlig bakgrundsresearch om textteman genom både skrivbordsundersökningar samt platsbesök och intervjuer.

 • Läsa böcker

  Läsa nyutgivna böcker och yttra sig om dem.

Source: Sisyphus ODB