Yrke livräddningsinstruktör

Livräddningsinstruktörer undervisar blivande (professionella) livräddare i nödvändiga kunskapsprogram och tekniker för att bli godkända livräddare. De tillhandahåller utbildning om säkerhetsövervakning av simmare och badare, bedömning av eventuellt farliga situationer, simnings- och dykteknik vid räddningsinsatser, första hjälpen vid typiska skador i samband med simning och livräddares ansvar för förebyggande åtgärder. De säkerställer att studenterna är medvetna om vikten av kontroll av vattenkvalitet, tar hänsyn till riskhantering och känner till de protokoll och föreskrifter som reglerar livräddning och räddningsinsatser. De övervakar studenternas framsteg, utvärderar dem genom teoretiska och praktiska prov och delar ut livräddarcertifikat när de erhålls.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Brottsbekämpning

  Olika organisationer som arbetar med brottsbekämpning, samt lagar och förordningar inom brottsbekämpande verksamhet.

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

Färdigheter

 • Ge råd rörande brott mot föreskrifter

  Ge råd om förebyggande och korrigerande åtgärder samt åtgärda brott mot, eller bristande efterlevnad av, rättsliga föreskrifter.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Testa säkerhetsstrategier

  Testa policyer och strategier för risk- och säkerhetshantering och -rutiner, t.ex. provning av utrymningsplaner och säkerhetsutrustning samt övningar.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Tillhandahålla lektionsmaterial

  Se till att nödvändiga material för undervisning i en klass, t.ex. visuella hjälpmedel, förbereds, uppdateras och finns i utbildningslokalen.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Ge säkerhetsråd

  Informera människor om säkerhetsåtgärder för en viss verksamhet eller en viss plats.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Ge utbildning i krishantering

  Informera grupper, organisationer eller enskilda om riskhantering och insatser vid nödsituationer, t.ex. hur man utvecklar och genomför strategier för förebyggande och insatser och informerar om krisstrategier som är specifika för de risker som är tillämpliga på området eller organisationen.

 • Simma

  Förflytta sig genom vatten med hjälp av armar och ben.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Undervisa i polisutbildning

  Undervisa studenterna i polisutbildningens teori och praktik, särskilt när det gäller förebyggande av brott, utredning av olyckor och utbildning i skjutvapen, i syfte att hjälpa dem att arbeta inom detta område i framtiden.

Source: Sisyphus ODB