Yrke livsmedelsinspektör

Livsmedelsinspektörer genomför inspektioner i livsmedelsbehandlingsmiljöer ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv. De ingår i officiella kontrollorgan som kontrollerar livsmedelsprodukter och -processer för att säkerställa efterlevnad av hälso- och säkerhetslagstiftning och andra bestämmelser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Standarder för livsmedelssäkerhet

  Standarder för livsmedelssäkerhet (dvs. ISO 22000) som har utarbetats av de erkända standardiseringsorganisationer som arbetar med livsmedelssäkerhet. I den internationella standarden ISO 22000 anges t.ex. kraven på ett effektivt system för hantering av livsmedelssäkerheten. Detta omfattar interaktiv kommunikation, systemhantering, programförutsättningar och HACCP-principerna.

 • Laboratorievetenskaper

  Laboratorievetenskap, som t.ex. biologi, kemi, fysik, integrerad vetenskap eller avancerad laboratorievetenskap.

 • Traditioner för sortering av djurdelar

  Religiös och kulturell verksamhet i fråga om sortering av delar av djur som inte blandar köttdelar med andra delar som kan hindra religionsutövare från att äta köttet.

 • Fysiska, kemiska och biologiska livsmedelsrisker

  Tolkning av laboratorietester för parametrar som påverkar livsmedelssäkerheten, med beaktande av de risker som är förknippade med fysikaliska, kemiska och biologiska faror gällande livsmedel och drycker.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Livsmedelsburna sjukdomar

  Förstå livsmedelsburna sjukdomar och förgiftningar med syftet att förebygga folkhälsoproblem.

 • Slaktningstraditioner

  Förstå kulturella eller religiösa regler och traditioner när det gäller slakt av djur.

 • Livsmedelstoxicitet

  Orsaker till matförgiftning och förruttnelse av livsmedel samt konserveringsmetoder för livsmedel som förhindrar att konsumenter påverkas av giftiga ämnen.

 • Livsmedelslagstiftning

  Lagstiftning om livsmedels- och foderindustrin, inbegripet livsmedelstillverkning, hygien, säkerhet, råvaror, tillsatser, genetiskt modifierade organismer, märkning samt miljö- och handelsbestämmelser.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

 • Livsmedelsindustri

  Respektive bransch och de processer som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. urval, bearbetning, förpackning och lagring av råvaror.

 • Principer för livsmedelssäkerhet

  Vetenskapliga principer för livsmedelssäkerhet, vilka omfattar beredning, hantering och förvaring av livsmedel, för att minimera risken för livsmedelsburna sjukdomar och andra hälsorisker.

 • EU:s politik för livsmedelssäkerhet

  Säkerställande av en hög nivå av livsmedelssäkerhet inom EU genom konsekventa, heltäckande åtgärder och lämplig övervakning, samtidigt som en effektiv inre marknad säkerställs. Genomförandet av denna strategi omfattar olika åtgärder, nämligen följande: säkerställa effektiva kontrollsystem och utvärdera efterlevnaden av EU:s standarder för livsmedelssäkerhet och kvalitet, inom EU och i tredje land i relation till deras export till EU, hantera internationella relationer med tredje land och internationella organisationer gällande livsmedelssäkerhet; hantera relationerna med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och säkerställa en vetenskapligt baserad riskhantering.

 • Lagstiftning om animalieprodukter

  Tillämpliga lagstadgade bestämmelser om temperatur, avfallsmaterial, spårbarhet, märkning och transport av samt handel med animaliska produkter. 

Färdigheter

 • Identifiera faror på arbetsplatsen

  Utföra säkerhetsrevisioner och -inspektioner på arbetsplatser och arbetsutrustning. Se till att de uppfyller säkerhetsbestämmelserna samt identifiera faror och risker.

 • Informera om konsumenthänsyn vid produktionsanläggningar

  Utöva tillsyn av anläggningar beträffande olika frågor som rör konsumenthänsyn, t.ex. felaktiga eller bristande varumärken, konsumentskydd osv.

 • Instruera personal

  Instruera underordnad personal genom att använda olika kommunikationsmedel. Anpassa kommunikationen till målgruppen i syfte att förmedla instruktioner på rätt sätt.

 • Leda inspektioner

  Ansvara för inspektioner och tillhörande protokoll, t.ex. introducera inspektionsgruppen, förklara syftet med inspektionen, genomföra inspektionen, begära tillgång till handlingar, ställa lämpliga frågor och upprätthålla av en hög nivå av professionalism under utredning av personer.

 • Säkerställa att varor märks korrekt

  Säkerställa att varor märks med all nödvändig märkningsinformation (t.ex. lagfäst, teknisk, farlighet, m.m.) när det gäller produkten. Säkerställa att märkningarna uppfyller de rättsliga kraven och följer bestämmelserna.

 • Analysera livsmedels- och dryckesprover

  Undersöka om livsmedel eller drycker är säkra att konsumeras av människor. Kontrollera att de viktigaste ingredienserna har rätt koncentration och att märkningsdeklarationerna och halten av näringsämnen i dessa är korrekta. Se till att prover av livsmedel och drycker följer särskilda standarder eller förfaranden.

 • Skriva rutinrapporter

  Skriva rutinrapporter; identifiera lämpliga formulär eller dokument för registrering av uppgifter från manuella inspektioner och/eller elektroniska system. Ange tydliga iakttagelser vid behov. En skriftlig rapport är oftast en sammanfattning av avläsningsvärden från systemets rutinmässiga funktion.

 • Hantera användning av tillsatser i livsmedelstillverkning

  Hantera användning av tillsatser eller konserveringsmedel i livsmedel.

 • Sköta kommunikation med myndigheter inom livsmedelsbranschen

  Sköta kommunikation med tillsynsmyndigheter för livsmedelsindustrin i fråga om alla aspekter av livsmedelssäkerhet, gränsvärden för potentiellt farliga ingredienser, märkningskrav och lagstiftning.

 • Ta hänsyn till ekonomiska kriterier i beslutsfattande

  Utarbeta förslag och fatta lämpliga beslut med beaktande av ekonomiska kriterier.

 • Bedöma livsmedelsprover

  Bedöma prover från olika källor för att göra analyser. T.ex. detektering av mikroorganismer, kemisk analys och parasitologiska analyser.

 • Arbeta i kalla miljöer

  Arbete i kyl- och frysanläggningar. Kylrummen håller cirka 0 °C. Tåla temperaturer på -18 °C i frysanläggningar för kött enligt lag, utom i slakterier där arbetstemperaturerna är lägre än 12 °C enligt lag.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Utföra inspektionsanalyser

  Undersöka och rapportera om inspektionsförfaranden, tekniker, utrustning och material.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Identifiera faktorer som orsakar förändringar i livsmedel under lagring

  Känna till de mest relevanta faktorerna (kemiska, fysiska, miljörelaterade osv.) som kan påverka livsmedel under lagring.

 • Hålla sig uppdaterad om bestämmelser

  Se till att ha aktuell kunskap om gällande bestämmelser och tillämpa denna kunskap inom specifika sektorer.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Bedöma HACCP-tillämpning vid anläggningar

  Bedöma korrekt HACCP-tillämpning vid anläggningar. Se till att anläggningarna fungerar enligt specifikationerna i skriftliga planer för HACCP, hygien och bearbetning.

 • Kontrollera livsmedelssäkerhet

  Utföra livsmedelssäkerhetskontroller för att se till att krav, föreskrifter och annan etablerad praxis för livsmedelstillverkning efterlevs.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Fastställa mål för kvalitetssäkring

  Fastställa mål och förfaranden för kvalitetssäkring och se till att de bibehålls och kontinuerligt förbättras genom att granska mål, protokoll, material, processer, utrustning och teknik för kvalitetsstandarder.

 • Upprätthålla en uppdaterad yrkeskunskap

  Regelbundet delta i utbildningsseminarier, läsa facktidskrifter och aktivt delta i yrkessamfund.

 • Utföra kvalitetsgranskningar

  Utföra regelbundna, systematiska och dokumenterade undersökningar av ett kvalitetssystem för kontroll av överensstämmelse med en standard som bygger på objektiva bevis såsom genomförande av processer, effektivitet när det gäller att uppnå kvalitetsmål samt att minska och eliminera kvalitetsproblem.

Source: Sisyphus ODB