Yrke livsmedelstekniker

Livsmedelstekniker hjälper livsmedelsteknologer vid utarbetande av processer för livsmedelsproduktion och relaterade produkter med utgångspunkt i kemiska, fysiska och biologiska principer. De arbetar med forskning kring och experiment med ingredienser, tillsatser och förpackningar. Livsmedelstekniker kontrollerar även produktkvaliteten för att säkra efterlevnad av lagstiftningen och andra bestämmelser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Livsmedelsindustri

  Respektive bransch och de processer som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. urval, bearbetning, förpackning och lagring av råvaror.

 • Bevaring av livsmedel

  Försämringsfaktorer, kontrollfaktorer (temperatur, tillsatser, luftfuktighet, pH, vattenaktivitet, o.s.v., inklusive förpackning) och metoder för livsmedelsbearbetning för att bevara livsmedlen.

 • Ingredienser i livsmedelsprodukter

  Tekniska detaljer gällande sammansättningen av ingredienser i livsmedelsprodukter.

 • Metoder för livsmedels- och dryckestillverkning

  Råvaror och produktionsprocesser för att färdigställa livsmedel. Vikten av kvalitetskontroll och andra metoder för livsmedels- och dryckesindustrin.

 • Patogena mikroorganismer i livsmedel

  Identifiering och egenskaper hos patogena mikroorganismer i livsmedel och lämpliga förebyggande metoder för att förhindra dess reproduktion i livsmedel.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Livsmedels funktionella egenskaper

  Livsmedelsproduktens struktur, kvalitet, näringsvärde och/eller godtagbarhet. En livsmedelsfunktionell egenskap bestäms av ett livsmedels fysikaliska, kemiska och/eller organoleptiska egenskaper. Exempel på en funktionell egenskap kan vara löslighet, absorption, vattenupptagning, skumningsförmåga, elasticitet och absorptionskapacitet för fetter och främmande partiklar.  

Färdigheter

 • Sköta all ingenjörsverksamhet

  Sköta all ingenjörsverksamhet i anläggningen och hålla reda på anläggningens underhåll, förbättringar och krav för effektiv produktion.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Ta fram visuella data

  Utarbeta diagram och kurvor för visuell presentation av data.

 • övervaka produktionslinjen

  Övervaka produktionslinjen för tecken på problem såsom högbildning och blockeringar.

 • övervaka frysprocesser

  Övervaka frysprocesser för att säkerställa att produkter fryses på rätt sätt. Bedöma temperaturnivåer, säkerställa energieffektivitet och tillse korrekt kylförvaring av produkter.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Installera utrustning för livsmedelstillverkning

  Installera maskiner och utrustning för livsmedelstillverkning. Se till att funktionen hos styrdon, inställningar och effektkrav uppfylls i enlighet angivna normer.

 • Ta emot råvaruleveranser

  Hantera mottagandet av råvaror. Ta emot råmaterial från leverantörerna. Kontrollera kvalitet och noggrannhet och förflytta varorna till lagret. Se till att råvarorna förvaras på rätt sätt till dess att produktionsavdelningen får användning för dem.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Schemalägga regelbundet underhåll av maskiner

  Schemalägga och utföra regelbundet underhåll, rengöring och reparation av all utrustning. Beställa nödvändiga maskindelar och uppgradera utrustning när så krävs för att säkerställa optimal prestanda.

 • övervaka lagring av ingredienser

  Övervaka lagring av ingredienser och utgångsdatum med hjälp av veckorapporter som syftar till att ge god lagerrotation och minskat avfall.

 • Identifiera faktorer som orsakar förändringar i livsmedel under lagring

  Känna till de mest relevanta faktorerna (kemiska, fysiska, miljörelaterade osv.) som kan påverka livsmedel under lagring.

 • Hantera förpackningsmaterial

  Hantera alla förpackningsmaterial, oberoende om det gäller primärförpackningar (omslag, burkar, flaskor) eller sekundärförpackningar (kartonger, lådor, lastpallar).

Source: Sisyphus ODB