Yrke ljudtekniker

Ljudtekniker kontrollerar ljud utifrån ett konstnärligt eller kreativt koncept i samverkan med artister under föreställningar. Deras arbete påverkas av och påverkar andra aktörers arbete. Ljudtekniker har därför ett nära samarbete med designer och artister. De förbereder ljudfragment, övervakar förberedelse av utrustningaren, styr den tekniska personalen, programmerar utrustningen och hanterar ljudsystemet. Deras arbete bygger på planer, instruktioner och övrig dokumentation.  

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Utföra soundcheck

  Prova ljudutrustningen i en lokal för att säkerställa att den fungerar smidigt under föreställningen. Samarbeta med artister för att se till att lokalens utrustning anpassas till föreställningens krav.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Mixa MTR-inspelningar

  Mixa inspelat ljud från flera olika källor med hjälp av en mixpanel och redigera ljudet för att få önskad mix.

 • Anpassa konstnärliga planer till platsen

  Anpassa planerna till andra platser med avseende på det konstnärliga konceptet.

 • Genomföra kvalitetskontroll av design under en genomgång

  Kontrollera och kvalitetssäkra konstruktionsresultaten under en körning.

 • Slå vakt om föreställningens konstnärliga kvalitet

  Titta på föreställningen, förutse och reagera på eventuella tekniska problem och säkerställa optimal konstnärlig kvalitet.

 • Redigera inspelat ljud

  Redigera ljudinspelningar med hjälp av diverse datorprogram, verktyg och tekniker, t.ex. crossfading, hastighetseffekter och avlägsnande av oönskade ljud.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Förbereda ljudförstärkningssystem

  Inrätta ett analogt system för ljudförstärkning i en liveföreställningssituation.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Förbereda MTR-inspelningar

  Göra de förberedelser som krävs för att spela in musik eller annat ljud på flera spår.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Samspela med händelser på scenen

  Ta sina repliker från händelser på scenen och samspela med dem. Fatta beslut om den exakta tidpunkten och förfarandet i en levande miljö, för att skapa ett ledigt och konsekvent uppträdande.

 • Spela in musik

  Spela in ljud eller musik i en studio- eller livemiljö. Använda lämplig utrustning och din yrkesmässiga bedömning för att fånga ljud med optimal noggrannhet.

 • Mixa liveljud

  Mixa ljudsignaler från flera ljudkällor under en repetition eller ett live-uppträdande.

 • Organisera resurser för konstnärlig produktion

  Samordna mänskliga, materiella och ekonomiska resurser i samband med konstnärliga produktioner utifrån befintlig dokumentation såsom manus.

 • Planera en inspelning

  Vidta nödvändiga åtgärder för att spela in musik.

 • Dokumentera konstnärlig produktion

  Arkivera och dokumentera en produktion i alla dess faser efter uppträdandeperiodens slut så att den kan reproduceras och all relevant information förblir tillgänglig.

 • övervaka livemixning

  Övervaka under eget ansvar mixningen i en liveljudssituation.

 • Kommunicera under föreställning

  Effektiv kommunikation under liveföreställningar och ha beredskap för eventuella felfunktioner.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Ge designer stöd i utvecklingsprocessen

  Ge designer stöd i utvecklingsprocessen.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • Spela in flerspårsljud

  Upptagning och mixning av ljudsignaler från olika ljudkällor på en flerspårsinspelningsapparat.

 • Förbereda grundläggande inspelning

  Konfigurera ett grundläggande stereosystem för ljudupptagning.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Tolka konstnärliga intentioner

  Tolka författarens konstnärliga avsikter.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Programmera ljudstick

  Programmera ljudstick och repetera ljudprogram före eller under repetitioner.

 • Hantera liveljud

  Sköta ljudsystem och ljudanläggningar under repetitioner eller en föreställning.

 • Använda ett ljudmixningsbord

  Använda ett ljudmixningssystem under repetitioner eller liveframträdanden.

 • Samråda med berörda parter om genomförandet av en produktion

  Samråda med olika personer och grupper som har intressen i produktionen. Hålla dig uppdaterad om produktionens praktiska sida och hålla intressenterna uppdaterade.

Source: Sisyphus ODB