Yrke logistikanalytiker

Logistikanalytiker effektiviserar tillverkning, transport, lagring och distribution av produkter. De bedömer problem i produktions- och leveranskedjan för att fastställa ekonomiskt effektiva lösningar. De bistår företagsledare i beslutsprocesser och styr program avsedda för att förse underleverantörer, chefer och kunder med logistikteknik.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Grön logistik

  Kunskap om miljövänlig logistik där betydande ansträngningar görs för att minimera verksamhetens miljöpåverkan.

 • Begränsningsteori

  Känna till begränsningsteori och sträva efter att uppnå maximal effektivitet för utrustning, i syfte att öka produktionen i leveranskedjan och företagets vinst.

 • Hantering av distributionskedja

  Flödet av varor i distributionskedjan, förflyttning och lagring av råvaror, inventering av varor i produktion och färdiga varor från ursprungsorten till förbrukningsplatsen.

Färdigheter

 • Hantera prissättningssystem för logistikverksamhet

  Hantera prissättningssystem för logistikverksamhet; se till att priserna avspeglar kostnaderna korrekt.

 • Använda speciell programvara för dataanalys

  Använda särskild programvara för dataanalys, inklusive statistik, kalkylprogram och databaser. Undersöka möjligheter för att utarbeta rapporter till chefer, överordnade eller kunder.

 • Analysera strategier i leverantörskedjan

  Granska en organisations planeringsinformation om produktionen, dess förväntade produktionsenheter, kvalitet, kvantitet, kostnad, tillgängliga tid och behov av arbetskraft. Lägga fram förslag för att förbättra produkter, tjänsternas kvalitet och minska kostnaderna.

 • Använda metoder för analys av logistiska data

  Läsa och tolka försörjningskedjan och transportdata. Analysera resultatens tillförlitlighet och tillgänglighet med hjälp av metoder som datautvinning, datamodellering och kostnads-nyttoanalys.

 • öka arbetsflödet inom produktionen

  Förbättra arbetsflödet inom produktionen genom att analysera och utveckla logistiska planer som påverkar produktionen och distributionen.

 • Ta hänsyn till ekonomiska kriterier i beslutsfattande

  Utarbeta förslag och fatta lämpliga beslut med beaktande av ekonomiska kriterier.

 • Hjälpa till vid framtagning av årsbudget

  Hjälpa till vid framtagningen av den årliga budgeten genom att ta fram basdata i enlighet med budgetprocessen.

 • Arbeta på ett ekonomiskt effektivt sätt

  Arbeta så effektivt som möjligt och undvika slöseri med material, tid och energi i största möjliga mån.

 • Hålla uppdaterade databaser över fraktavgifter

  Utveckla och uppdatera databaser för fraktavgifter som ska användas av enheter i försörjningskedjan för att fastställa och anta de mest kostnadseffektiva transportslagen.

 • Analysera nätverk för transportverksamhet

  Analysera olika nätverk för transportverksamhet för att organisera den mest effektiva miljön för olika transportslag. Analysera de nätverk som syftar till att uppnå lägsta möjliga kostnader och maximal effektivitet.

 • Hålla logistikdatabaser uppdaterade

  Upprätthålla databaser som är tillgängliga för användare inom delsektorn för logistik och lagring.

 • Upptäcka flaskhalsar

  Identifiera flaskhalsar i försörjningskedjan.

 • Analysera trender inom arbetet med distributionskedjor

  Analysera och göra prognoser om trender och utvecklingar i leveranskedjan avseende teknik, effektivitetssystem, typer av produkter som levereras samt logistiska krav på transporter för att fortsätta att ligga i framkant när det gäller metoder i försörjningskedjan.

 • Förstå hur förbättringar i distributionskedjan leder till ökad vinst

  Förstå hur förbättringar av distributionskedjan kommer att påverka företagets vinster. Intensifiera förbättringen av de processer som är mest effektiva för att effektivisera distributionskedjan och samtidigt generera största möjliga vinst.

 • Hålla kontakt med logistikteam

  Kommunicera med logistikledningen för att optimera tjänstenivåer, dvs. optimera leveranskedjan och minimera utgifter.

 • Utföra systemanalys

  Utföra systemanalyser och beräkna i vilken utsträckning förändringar kan påverka resultaten.

 • Ta fram effektiviseringsplaner för logistikverksamhet

  Utarbeta och införliva planer som syftar till att öka effektiviteten och minska avfall/slöseri i logistikverksamhet.

 • Granska distributionsprocesser

  Utveckla och granska distributionsprocesser för att minimera utgifterna och säkerställa högsta möjliga kundnöjdhet.

Source: Sisyphus ODB