Yrke lokaliserare

Lokaliserare översätter och anpassar texter till språket och kulturen hos en viss målgrupp. De omvandlar standardöversättningar till lokalt anpassade texter som är begripliga för den aktuella kulturen, med fraser och andra nyanser som gör översättningen rikare och mer meningsfull för den kulturella målgruppen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Efterredigering

  Språkgranskning av en översättning som vanligtvis är maskinöversatt och förbättring av textens överensstämmelse med originalversionen.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

Färdigheter

 • Utveckla en översättningsstrategi

  Göra efterforskningar för att bättre förstå ämnet och formulera rätt frågor för att få fram den information som behövs.

 • Använda lokaliseringsverktyg

  Använda diverse översättningsverktyg för att bidra till lokaliserings- och anpassningsprocesser för översättningsarbeten.

 • översätta språkliga begrepp

  Översätta ett språk till ett annat. Se till att ord och uttryck överensstämmer med motsvarande ord och uttryck på andra språk samt se till att den ursprungliga textens budskap och nyanser bevaras i måltexten.

 • Förbättra översatta texter

  Se över, läsa och förbättra mänskliga eller maskinöversättningar. Sträva efter att förbättra översättningarnas korrekthet och kvalitet.

 • översätta texter

  Översätta text från ett språk till ett annat, bevara den ursprungliga textens innebörd och nyanser, utan att lägga till, ändra eller utelämna något och undvika att uttrycka personliga känslor och åsikter.

 • Korrekturläsa text

  Läsa en text noggrant, söka efter, granska och rätta fel för att se till att innehållet är godtagbart för publicering.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Tillhandahålla skriftligt innehåll

  Kommunicera information i skriftlig form via digitala eller tryckta medier i enlighet med målgruppens behov. Strukturera innehållet i enlighet med specifikationer och standarder. Följa grammatik- och stavningsregler.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Uppdatera språkkunskaper

  Studera eller öva språkkunskaper för att hålla sig uppdaterad om språkförändringar och kunna översätta eller tolka på bästa möjliga sätt.

 • Bevara originaltexten

  Översätta texter utan att lägga till, ändra eller utelämna något. Se till att det ursprungliga budskapet överförs. Undvika att låta texten påverkas av egna känslor och åsikter.

 • Förstå material som ska översättas

  Läsa och analysera innehållet och ämnena för det material som ska översättas. Översättaren måste förstå texten för att kunna översätta innehållet på bästa sätt. Översättning ordagrant är inte alltid möjligt, utan översättaren måste navigera genom språket för att bäst bevara textens betydelse.

 • Anpassa text till det kulturella sammanhanget

  Anpassa texten så att den är kulturellt och språkligt godtagbar för läsaren, samtidigt som textens ursprungliga budskap och nyanser bevaras.

 • Kontrollera översättningar

  Grundligt läsa översatta verk för att säkerställa att de är korrekta och ändamålsenliga.

 • Behärska språkregler

  Behärska tekniker och bruk för de språk som ska översättas. Detta omfattar både ditt eget modersmål och främmande språk. Känna till tillämpliga standarder och regler och identifiera de uttryck och ord som är lämpliga att använda.

 • översätta taggar

  Tolka och översätta taggar från ett språk till ett annat, sträva efter korrekthet på målspråket.

 • Granska översättningar

  Jämföra och utföra tvåspråkig redigering genom att läsa det översatta verket och jämföra det med originaltexten.

Source: Sisyphus ODB